Gemeenteraad (Besluitvormend) 02 juli 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Raadzaal, Bespreken
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • 7

  Hamerstukken

  Raadzaal, Bespreken
  laden...
 • In het Afsprakenkader Wonen SGE is afgesproken dat er een SGE-brede visie op wonen wordt opgesteld. Hierin wordt een beeld gegeven van de opgaven voor het wonen in het SGE. In het voortraject is met diverse belanghebbenden en raadsleden gesproken over het conceptstuk. De visie wordt nu via de colleges ter vaststelling aangeboden aan de negen gemeenteraden van het SGE. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
  laden...
 • In 2021 bestaat Veldhoven 100 jaar. Dat mag gevierd worden! De gemeenteraad heeft gevraagd om een voorstel hierover in de eerste helft van 2019. Onder de titel 'Veldhoven100' steken we de viering van dit eeuwfeest in . In de afgelopen periode is gewerkt aan een breed gedragen programmaopzet. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.
  laden...
 • In juli 2018 hebben Rijk en regio besloten per 1 oktober 2018 te willen starten met een ‘Proefcasus Eindhoven Airport’. Deze moet helpen antwoord te geven op de centrale vraag welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is. Rijk en regio willen met het uitvoeren van de Proefcasus verkennen hoe concreet invulling gegeven kan worden aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.
  laden...
 • Het aantal initiatieven om hoogbouw te realiseren binnen de gemeente Veldhoven is de laatste tijd gegroeid. Mede naar aanleiding hiervan is onder andere door uw raad verzocht om na te gaan of voor hoogbouw in gemeentelijk beleid maximale hoogten zijn bepaald, en zo niet of het wenselijk is beleid hierover te formuleren. In het gemeentelijk beleid zijn geen maximale hoogtes bepaald. Het is ook niet wenselijk om alsnog maximale hoogtes voor gebieden te bepalen, maar conform de huidige werkwijze locatie-specifiek maatwerk te leveren. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.
  laden...
 • Voor u liggen de jaarstukken met de beleidsinhoudelijke en financiële verantwoording over 2018. Deze jaarstukken zijn door de accountant gecontroleerd, en de accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. Met deze jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten in 2018. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.
  laden...
 • Bij diverse beleidsbehandelingen (Woonvisie 2016, Coalitieprogramma 2018-2022, Programmabegroting 2019-2022 en de Motie PvdA, VVD, Lokaal Liberaal, Algemene Beschouwingen 2018) zijn bestuurlijke en politieke intenties uitgesproken om de invoering van de Starterslening, de Duurzaamheidslening en de Blijverslening te onderzoeken. De raad wordt nu voorgelegd om de 'starterslening' en 'stimuleringslening' in te voeren. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 stemmen tegen) aangenomen. Amendement van VSA inzake ‘schrappen lening asbestsanering’ wordt ingetrokken.
  laden...
 • Voor de locatie Zittard 22 is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht om uitbreiding van het bestaand woonbestemmingsvlak mogelijk te maken. Privaatrechtelijk is daarnaast overeengekomen dat de eigenaar het noordelijk gedeelte van de huidige tuin aansluitend aan het aangrenzende bosperceel zal herinrichten als bos en dat de bestemming van deze gronden wordt gewijzigd naar ‘Bos’. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.
  laden...
 • Samen met de 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven, twee waterschappen, Enexis en de provincie Noord-Brabant is een Startnotitie voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De RES is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de landelijke doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken. De focus ligt op de opwek van duurzame elektriciteit, energiebesparing en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In de startnotitie staat omschreven wat een RES inhoudt en hoe we samen als regio een RES gaan opstellen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de startnotitie. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 tegen) aangenomen. De motie van VSA inzake ‘behoud en versterking groencapaciteit in VES’ wordt aangehouden.
  laden...
 • laden...
 • Binnen de P&C Cyclus is de Kadernota 2020 de opstap naar de Programmabegroting 2020 - 2023. De Kadernota 2020 bevat de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2020. Het raadsbesluit wordt met 19 stemmen voor (GBV, VVD, Lokaal Liberaal, CDA, BPV, PvdA) en 7 stemmen tegen (D66, VSA, SENIOREN VELDHOVEN) aangenomen.
  laden...
 • Met deze jaarrekening informeert het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) de raad inhoudelijk en financieel over de uitvoering van de activiteiten onder de GR over het jaar 2018. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de GRWRE worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ter zake te doen blijken. Voorgesteld wordt dat de raad geen opmerkingen heeft over de jaarrekening. Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
  laden...
 • Het grondgebied van Veldhoven ten zuiden van de A67 ondergaat de komende jaren door de aanleg van de N69 en de nieuwe aansluiting op de A67 een grote verandering. In het gebied komt ook veel nieuwe natuur. De gemeente investeert in het gebied in de aanleg van nieuwe recreatieve routes en versterking van de landschappelijke samenhang. Voor de maatregelen die de gemeente treft is 50% provinciale Gebiedsimpuls-subsidie beschikbaar. Het raadsbesluit wordt met 24 stemmen voor (GBV, VVD, SENIOREN VELDHOVEN, CDA, D66, PvdA, BPV, Lokaal Liberaal) en 2 stemmen tegen (VSA) aangenomen. De motie van D66 en Lokaal Liberaal inzake ‘Natuurtheater’ wordt met 24 stemmen voor (GBV, VVD, SENIOREN VELDHOVEN, VSA, CDA, D66, PvdA, Lokaal Liberaal) en 2 stemmen tegen (BPV) aangenomen.
  laden...
 • 9

  Sluiting

  Raadzaal, Bespreken
  laden...

Downloaden audiofragment(en)