Gemeenteraad (Besluitvormend) 29 oktober 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  OPENING

  Raadzaal, Bespreken
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De regels hierover zijn opgenomen in artikel 42 van het Reglement van orde van de raad. Zodra de vragen door het college van burgemeester en wethouders zijn beantwoord, worden de vragen en de antwoordbrief geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het spreekrecht staat open op (sterk) gewijzigde en geagendeerde (raads-)voorstellen. U kunt zich tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via e-mail Griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden te informeren.
  vergroten verkleinen laden...
 • 7

  HAMERSTUKKEN

  Raadzaal, Hamerstuk
  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 62-64' is opgesteld, omdat het vigerende bestemmingsplan niet voorziet in de bouw van twee nieuwe woningen. Voor beide locaties wordt in dit bestemmingsplan voorzien in een nieuwe passende bestemmingsregeling. Daarmee wordt het woon- en leefklimaat in Oerle verbeterd en verdwijnt een milieubelastend bedrijf in een woonomgeving. Tegen het plan is één zienswijze ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • In maart is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 van de MRE vastgesteld. Om de gemeenteraden in positie te brengen, is in het Samenwerkingsakkoord opgenomen dat gemeenteraden jaarlijks een zienswijze uitbrengen op het werkprogramma voor het komende jaar. Het werkprogramma voor 2020 wordt nu voorgelegd. Voorgesteld wordt om hierop een zienswijze uit te brengen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Werkgroep 'Raad als volksvertegenwoordiger' heeft in vier bijeenkomsten met college, raad, ambtelijke organisatie en samenspraakregisseurs in totaal 16 verbeteringen uitgewerkt. Dit naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie dat is behandeld in de raadsvergadering van februari 2019. Deze 16 verbeteringen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vervangt het Verkeerscirculatieplan (VCP) uit 2007. In het GVVP krijgen alle verkeerskundige thema’s een plek en zijn de ambities voor verkeer en vervoer in Veldhoven uitgewerkt. Het GVVP werd ter besluitvorming voorgelegd in de raadsvergadering van 17 september 2019. Het kwam opnieuw niet door de besluitvorming, omdat in de raad de stemmen staakten over een amendement: 13-13. Op 29 oktober komt het GVVP daardoor opnieuw in stemming. Resultaat 17 september: In de besluitvormende raadsvergadering van 17 september werd een amendement inzake de Fietsveiligheid aangenomen, en een amendement over de verbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat verworpen. Bij het derde in stemming gebrachte document, namelijk het amendement inzake het Sondervick, staakten de stemmen (13 stemmen voor, 13 stemmen tegen). Bij het staken van stemmen in een niet voltallige gemeenteraad is er geen beslissing gevallen. De Gemeentewet schrijft voor dat er in een volgende vergadering opnieuw een stemming plaats dient te vinden. Bovendien betekende dit dat over het nog in stemming te brengen raadsvoorstel en de ingediende motie ook geen besluit kon worden genomen. Op 29 oktober worden daardoor drie besluiten ter stemming voorgelegd in de raad inzake het GVVP (agendapunt 8.01), namelijk: - Het amendement inzake Sondervick; - Het raadsvoorstel 19.065 inzake het vaststellen van het GVVP; - De motie inzake verbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat. Artikel 32 lid 4 van de Gemeentewet stelt het volgende: tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropent. Voorgesteld wordt om alle drie de besluiten (amendement, raadsvoorstel en motie) direct in stemming brengen. De raad kan er echter voor kiezen om de beraadslagingen te heropenen, en daarmee ook moties of amendementen te wijzigen en/of nieuwe in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2019 zijn een nieuw rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Ieder bestuursorgaan heeft eigen regelruimte gekregen. De raad dient deze vast te leggen in een verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden die terugwerkt tot en met 1 januari 2019. Voor de uitvoering wordt daarnaast het besluit voorgelegd om de griffier te mandateren om declaraties en aanvragen goed- of af te keuren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Hiertoe is een samenspraaktraject opgesteld om te komen tot een uitnodigende en verbindende Omgevingsvisie, welke breed gedragen wordt door de inwoners, ondernemers, instanties, organisaties en regio- en ketenpartners.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Veldhoven neemt samen met de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre deel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is onder de gemeenschappelijke regeling een uitvoeringsorganisatie (Ergon) opgericht. In 2018 is voor de uitvoering van (delen van) de Participatiewet een tweede uitvoeringsorganisatie onder de bestaande GRWRE opgericht. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben voorafgaand aan de vaststelling hiervan de mogelijkheid hun zienswijze te geven. Daarnaast is het nodig om middelen beschikbaar te stellen aan de gemeenschappelijke regeling om uitvoering te kunnen geven aan (onderdelen van) de Participatiewet
  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Sluiting

  Raadzaal, Bespreken
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)