Gemeenteraad (Oordeelsvormend) 11 juni 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • In juli 2018 hebben Rijk en regio besloten per 1 oktober 2018 te willen starten met een ‘Proefcasus Eindhoven Airport’. Deze moet helpen antwoord te geven op de centrale vraag welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is. Rijk en regio willen met het uitvoeren van de Proefcasus verkennen hoe concreet invulling gegeven kan worden aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Op 25 april 2019 heeft onafhankelijk verkenner Pieter van Geel zijn advies hierover aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft de stuurgroep ‘Eindhoven Airport na 2019’ gevraagd om te reageren op dit advies. De gemeente Veldhoven kan als één van de randgemeenten haar standpunt meegeven aan de stuurgroep, als input voor de reactie naar de minister.
    laden...
  • Het aantal initiatieven om hoogbouw te realiseren binnen de gemeente Veldhoven is de laatste tijd gegroeid. Mede naar aanleiding hiervan is onder andere door uw raad verzocht om na te gaan of voor hoogbouw in gemeentelijk beleid maximale hoogten zijn bepaald, en zo niet of het wenselijk is beleid hierover te formuleren. In het geldend gemeentelijk beleid zijn geen maximale hoogtes bepaald. Het is ook niet wenselijk om alsnog maximale hoogtes voor gebieden te bepalen, maar conform de huidige werkwijze locatie-specifiek maatwerk te leveren.
    laden...
  • Voor de locatie Zittard 22 is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht om uitbreiding van het bestaand woonbestemmingsvlak mogelijk te maken. Privaatrechtelijk is daarnaast overeengekomen dat de eigenaar het noordelijk gedeelte van de huidige tuin aansluitend aan het aangrenzende bosperceel zal herinrichten als bos en dat de bestemming van deze gronden wordt gewijzigd naar ‘Bos’. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend.
    laden...