Gemeenteraad (Oordeelsvormend) 12 juni 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Binnen de P&C Cyclus is de Kadernota 2020 (voorheen genaamd Voorjaarsnota) de opstap naar de Programmabegroting 2020 - 2023. In de Kadernota 2020 worden de beleidsmatige en financiële kaders vastgelegd voor de begroting 2020. De eerste termijn van dit agendapunt is behandeld in de oordeelsvormende raadsvergadering van 11 juni 2019.
  laden...
 • In juli 2018 hebben Rijk en regio besloten per 1 oktober 2018 te willen starten met een ‘Proefcasus Eindhoven Airport’. Deze moet helpen antwoord te geven op de centrale vraag welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is. Rijk en regio willen met het uitvoeren van de Proefcasus verkennen hoe concreet invulling gegeven kan worden aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Op 25 april 2019 heeft onafhankelijk verkenner Pieter van Geel zijn advies hierover aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft de stuurgroep ‘Eindhoven Airport na 2019’ gevraagd om te reageren op dit advies. De gemeente Veldhoven kan als één van de randgemeenten haar standpunt meegeven aan de stuurgroep, als input voor de reactie naar de minister.
  laden...
 • Het aantal initiatieven om hoogbouw te realiseren binnen de gemeente Veldhoven is de laatste tijd gegroeid. Mede naar aanleiding hiervan is onder andere door uw raad verzocht om na te gaan of voor hoogbouw in gemeentelijk beleid maximale hoogten zijn bepaald, en zo niet of het wenselijk is beleid hierover te formuleren. In het geldend gemeentelijk beleid zijn geen maximale hoogtes bepaald. Het is ook niet wenselijk om alsnog maximale hoogtes voor gebieden te bepalen, maar conform de huidige werkwijze locatie-specifiek maatwerk te leveren.
  laden...
 • Het grondgebied van Veldhoven ten zuiden van de A67 ondergaat de komende jaren door de aanleg van de N69 en de nieuwe aansluiting op de A67 een grote verandering. In het gebied komt ook veel nieuwe natuur. De gemeente investeert in het gebied in de aanleg van nieuwe recreatieve routes en versterking van de landschappelijke samenhang. Voor de maatregelen die de gemeente treft is 50% provinciale Gebiedsimpuls-subsidie beschikbaar.
  laden...
 • Samen met de 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven, twee waterschappen, Enexis en de provincie Noord-Brabant is een Startnotitie voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De RES is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de landelijke doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken. De focus ligt op de opwek van duurzame elektriciteit, energiebesparing en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In de startnotitie sta
  laden...
 • 7

  SLUITING

  Raadzaal, Bespreken
  laden...

Downloaden audiofragment(en)