Gemeenteraad (Oordeelsvormend) 26 november 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  OPENING

  Raadzaal, Bespreken
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De regels hierover zijn opgenomen in artikel 42 van het Reglement van orde van de raad. Zodra de vragen door het college van burgemeester en wethouders zijn beantwoord, worden de vragen en de antwoordbrief geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.
  laden...
 • laden...
 • Het spreekrecht staat open op geagendeerde (raads-)voorstellen. U kunt zich tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via e-mail Griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de vergadering te informeren.
  laden...
 • laden...
 • Door voortschrijdende inzichten en om goed en snel in te kunnen spelen op toekomstige verzoeken, is het gewenst om de strook grond direct grenzend aan het Blauwven te bestemmen voor burgerwoningen in plaats van de huidige bestemming bedrijfs- en woonwerkkavels. De kavels aan de zijde van het Zandven kunnen dan zelfstandig worden ontwikkeld voor bedrijfsruimten. Daarnaast zijn de regels op onderdelen verruimd en flexibeler ingericht. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is 1 zienswijze ingediend waardoor de toelichting op de waterparagraaf is uitgebreid.
  laden...
 • Op grond van artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd een Verordening naamgeving en nummering (adressen) vast te stellen. In deze verordening zijn de gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten vastgelegd. Als gevolg van een wijziging van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen moet de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gewijzigd worden en opnieuw worden vastgesteld. Hierdoor is de verordening geactualiseerd en in lijn met de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
  laden...
 • In het coalitieprogramma (2018-2022) is opgenomen om het parkeerbeleid van het Citycentrum te herijken om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat. De raad heeft hiervoor in de gemeentelijke meerjarenbegroting structureel geld vrijgemaakt van € 200.000,- in 2019 en € 400.000,- in de daaropvolgende jaren. Om te komen tot een optimale besteding van deze financiële middelen is er een plan van aanpak opgesteld. Op 19 maart heeft het college het plan van aanpak met betrekking tot het ‘vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum’ vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan van aanpak en de beeldvormende raad van 15 april 2019, hebben de afgelopen periode gesprekken plaats gevonden met een afvaardiging van het COPr en zijn er bijeenkomsten geweest met een Review Panel. In samenspraak met de afvaardiging van het COPr, en later het Review Panel, is een advies opgesteld dat moet leiden tot een aantrekkelijker Citycentrum. Dit advies is op 22 oktober vastgesteld door het college. De kern van het advies is om een blauwe zone van twee uur in te richten op diverse parkeerterreinen, aangevuld met overige maatregelen om het Citycentrum aantrekkelijk te maken. Om het advies van het Review Panel technisch uit te werken zijn aanpassingen aan de parkeerbelastingverordening, parkeerverordening en reclamebelastingverordening nodig. We vragen daarom uw raad om het advies van het Review Panel als basis te gebruiken om aanpassingen door te voeren in de genoemde verordeningen.
  laden...
 • Het verstrijken van de wettelijke termijn van het beleidsplan ‘schuldhulpverlening 2012’, de nieuwe inzichten over de impact van schulden, de ontwikkelingen gericht op de aanpak van schulden en de gewijzigde uitvoering vormen de belangrijkste aanleidingen voor een nieuw beleidsplan. De geactualiseerde nota schulddienstverlening ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’ is dankzij inzet en betrokkenheid van partners, inwoners en uw raad tot stand gekomen. De opgehaalde input is in lijn met de ontwikkelingen en inzichten omgevormd tot beleidskaders voor de komende beleidsperiode binnen de schulddienstverlening.
  laden...
 • De gemeente werkt in het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) volgens de 'omgekeerde toets'. Dit houdt in dat gekeken wordt naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente en niet in eerste instantie naar de letter van de wet. Momenteel gelden er diverse verordeningen, die belemmerend kunnen werken voor de uitvoering van deze toets. Om de toets te faciliteren is in de voorliggende Verordening Sociaal domein Veldhoven zoveel mogelijk ruimte gelaten voor maatwerk. Daarnaast is het één integrale verordening die zo begrijpelijk mogelijk is geschreven voor de medewerkers in de uitvoering. Uw raad wordt voorgesteld om deze verordening vast te stellen.
  laden...
 • Het is noodzakelijk een aantal wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) aan te brengen. Hierdoor is de Apv in overeenstemming met wetgeving en de actuele Veldhovense situatie en redactioneel correct.
  laden...
 • Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Voor de Commissie voor de Bezwaarschriften heeft dit als gevolg dat kamer III Personele aangelegenheden komt te vervallen. De Verordening commissie bezwaarschriften is daarom aangepast.
  laden...
 • Op 31 december 2019 loopt de Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 af. Deze verordening biedt de mogelijkheid om als uniforme urgentieregeling in het SGE een vangnet te bieden voor mensen in schrijnende situaties die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. De Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023 zal, conform de Samenwerkingsagenda 2018-2025 de regeling voor het Stedelijk Gebied Eindhoven voortzetten. Daarom wordt dezelfde verordening aan de negen gemeenteraden voorgelegd.
  laden...
 • 7

  SLUITING

  Raadzaal, Bespreken
  laden...

Downloaden audiofragment(en)