Gemeenteraad (Oordeelsvormend) 28 januari 2020 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 000

  AGENDA

  Raadzaal, Bespreken
  U bent van harte uitgenodigd voor de openbare oordeelsvormende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering geeft de raad een oordeel over de inhoud van raadsvoorstellen, of ze al compleet zijn en of de raad er al over kan besluiten. Tijdens de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt die rechtstreeks worden uitgezonden en beschikbaar blijven via het openbare raadsinformatiesysteem. Ook het publiek kan hierbij in beeld worden gebracht. Voorzitter: Wim Groenendijk Griffier: Mr Godfried Wasser
  laden...
 • 1

  OPENING

  Raadzaal, Bespreken
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De regels hierover zijn opgenomen in artikel 42 van het Reglement van orde van de raad. Zodra de vragen door het college van burgemeester en wethouders zijn beantwoord, worden de vragen en de antwoordbrief geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.
  laden...
 • In uw brief van 4 december 2019 heeft u namens de VSA vragen gesteld over de collectieve zorgverzekering in de gemeente Veldhoven. Dit, naar aanleiding van de recente wijzigingen van de hoogte van de collectieve zorgkorting. De VSA maakt zich zorgen over de stapeling van (zorg)kosten voor de Veldhovense inwoners met financiële zorgen en stelt daarom de onderstaande drie vragen.
  laden...
 • Het spreekrecht staat open op geagendeerde (raads-)voorstellen. U kunt zich tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via e-mail Griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de vergadering te informeren.
  laden...
 • laden...
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Om aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot onderwijshuisvesting integraal te benaderen is het van belang een meerjarenplan (16 jaar) vast te stellen. Het voorliggende integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) is tot stand gekomen in nauw overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties met wie de gemeente een meerjarige huurovereenkomst heeft afgesloten. Met het vaststellen van het IHP door uw raad worden de visie en duidelijke kaders voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met: demografische ontwikkelingen, onderwijsontwikkelingen, de (kwaliteit van de) huisvestingsstructuur en de verbondenheid met partners. Het IHP legt de basis voor de lange termijn en geeft duidelijkheid voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente. Uw raad wordt voorgesteld om het IHP conform adviesnota 20.003 en concept-raadsbesluit 20.004 vast te stellen. De financiële consequenties van het IHP zullen na vaststelling worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging.
  laden...
 • Naar aanleiding van het sluiten van de Woondeal tussen de SGE-gemeenten, de Provincie en het Rijk heeft het college een aanpak vastgesteld om de woningbouwproductie in Veldhoven te versnellen naar 2.000 woningen in de periode 2020-2024. Om de woningbouwversnelling van 200 naar 400 woningen per jaar te kunnen realiseren is extra ambtelijke capaciteit nodig. De raad wordt daarom gevraagd de benodigde financiële middelen voor de woningbouwversnelling beschikbaar te stellen.
  laden...
 • De huidige Marktverordening sluit niet meer aan op de wijze waarop de markt in de praktijk georganiseerd wordt. Daarom is er een nieuwe Marktverordening opgesteld, samen met de marktcommissie (hierin zijn marktondernemers, bezoekers van de markt en de gemeente vertegenwoordigd) volgens de modelverordening van het VNG en aangepast aan de huidige regelgeving op het vakgebied.
  laden...
 • 7

  Sluiting

  Raadzaal, Bespreken
  laden...

Downloaden audiofragment(en)