Agenda besluitvomende raadsvergadering 12 december

Gepubliceerd op: 30 november 2023 14:11

Agenda

Bespreekstukken:
• Vaststellen bestemmingsplan Habraken, regulier
In dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om bedrijfsruimte beschikbaar te maken voor de groei van (lokale) bedrijven en het verkleinen van de schaarste aan bedrijfsruimte. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorliggende plan. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend.
• Vaststellen bestemmingsplan 'Riethovensedijk 8'
In het voorliggende bestemmingsplan worden ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande locaties geboden. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het plan. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend.
Vaststellen bestemmingsplan 'Den Boogerd, naast nr. 20'
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met voorliggend bestemmingplan. Dit voorziet in de mogelijkheid een vrijstaande woning te bouwen naast Den Boogerd 20. Er zijn geen zienswijzen op dit plan ontvangen.
• Vaststellen Mobiliteitsvisie
De mobiliteitsvisie 2040 moet de bereikbaarheid van Veldhoven in de toekomst waarborgen en biedt een kader om toekomst-vaste keuzes te maken rondom mobiliteit, verkeer en bereikbaarheid. Eerder had Veldhoven nog geen lange termijnvisie voor het thema mobiliteit.
- Wensen en bedenkingen Samenwerkingsovereenkomst Regionale mobiliteit
Op MRE niveau ligt een concept Samenwerkingsovereenkomst Regionale mobiliteit voor. De raadswerkgroep Regionale samenwerking heeft een zienswijze geformuleerd met wensen en bedenkingen.
- Derde bestuursrapportage 2023
In deze derde bestuursrapportage van 2023 wordt aangegeven of ontwikkelingen tot en met de eerste 10 maanden van 2023 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn.
• Vaststellen Reglement van orde van de raad 2023
De Gemeentewet is gewijzigd op het gebied van geheimhouding. Dit leidt tot aanpassingen in het Reglement van orde van de raad. Daarnaast wordt een wijziging voorgesteld in de benaming van informerende en beeldvormende raadsbijeenkomsten.
• Vaststellen Verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester
Voor de benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken van de burgemeester gelden regels. De Gemeentewet geeft een groot deel van de regels. Op lokaal niveau moeten de regels voor de vertrouwenscommissie worden vastgelegd. Momenteel is er geen verordening waarin dit is geregeld. Om die reden wordt de raad voorgesteld de voorliggende verordening vast te stellen.

Spreekrecht voor inwoners
Als inwoner kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk vrijdag 8 december voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.