Agenda Besluitvormende raadsvergadering 19 september

Gepubliceerd op: 14 september 2023 11:09

Agenda

Bespreekstukken:
• Vaststellen gewijzigde Algemene Subsidie Verordening Veldhoven
Om uitvoering te geven aan diverse vastgestelde beleidskaders op het gebied van de energietransitie en de Woon(zorg)visie moet de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven gewijzigd worden. De wijzigingen maken het mogelijk om via subsidies of stimuleringsinstrumenten uitvoering te geven aan de kaders.
• Tweede bestuursrapportage 2023
Het college rapporteert drie keer per jaar aan de raad over afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De tweede rapportage van dit jaar is aangeboden en voorgesteld wordt om deze vast te stellen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk vrijdag 15 september voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.