Agenda besluitvormende raadsvergadering 12 juli

Gepubliceerd op: 05 juli 2022 11:07

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 juli 2022. Deze besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda dinsdag 12 juli 2022:
• Vaststellen Verordening uitvoering en handhaving
Met het vaststellen van de verordening wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van de Omgevingswet.
• Vaststellen Verordening nadeelcompensatie
Met het vaststellen van de verordening wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving over nadeelcompensatie en een uniforme werkwijze wordt omschreven voor de afhandeling van alle aanvragen tot nadeelcompensatie.
• Jaarstukken 2021
De jaarstukken geven gemeentebreed inzicht in de in 2021 geleverde prestaties, ingezette middelen en bereikte resultaten.
Kadernota 2023
De kadernota 2023 legt de financiële en beleidsmatige kaders vast voor de komende jaren. De kadernota 2023 legt de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2023-2026

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.