Agenda besluitvormende raadsvergadering 13 juli

Gepubliceerd op: 07 juli 2021 10:55

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 13 juli in de raadzaal. Deze besluitvormende raadsvergadering begint om 19.30 uur en is niet fysiek bij te wonen, omdat de anderhalve meter maatregel dit nog niet toelaat.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

Toelating de heer Van Gent tot de raad
Vanwege het overlijden van raadslid de heer Luijkx is er een zetel in de raad vacant. Op grond van de Kieswet wordt voorgesteld de heer Van Gent toe te laten tot de gemeenteraad van Veldhoven.
• Benoeming de heer Dokman tot steunfractielid (Lokaal Liberaal)
De fractie van Lokaal Liberaal heeft nog de mogelijkheid één steunfractielid voor te dragen. De fractie van Lokaal Liberaal heeft de heer Dokman voorgedragen. 
Informatienota 'Haalbaarheid huisvesting en bezuiniging volwaardige bibliotheekvoorziening en vervolg'
D66 heeft een verzoek tot agendering ingediend. Het verzoek betreft het agenderen van de raadsinformatienota 'Haalbaarheid huisvesting en bezuiniging volwaardige bibliotheekvoorziening en vervolg'.
• Rapport Rekenkamercommissie 'Naar meer zicht op duurzaamheid'
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het beleid op het gebied van duurzaamheid, de uitvoering daarvan en de rolverdeling hierbij. Uit dit onderzoek vloeit een vijftal aanbevelingen voort, zoals een verheldering van het begrip duurzaamheid en het opstellen van een duurzaamheidsagenda.
Vaststellen tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven
Op dit moment is er behoefte bij inwoners, bestuur en ambtenaren aan duidelijkheid vooraf over de participatieaanpak bij ruimtelijke initiatieven. Dit betreft ook de initiatieven die volgens de aanpak woningbouwversnelling worden begeleid. Voor deze initiatieven worden nu tijdelijke kaders voorgelegd die op korte termijn uitvoerbaar zijn en waarmee ervaring kan worden opgedaan.
Vaststellen Bestemmingsplan De Run 5601
Dit bestemmingsplan gaat over de locatie van het voormalige Zuidzorgkantoor aan de Dorpstraat / De Run 5601. Dit kantoor wordt gesloopt en 2 appartementengebouwen met in totaal 96 appartementen worden teruggebouwd in een groen ingerichte omgeving.
Vaststellen Bestemmingsplan Kempenbaan-Oost
Om bedrijventerrein De Run beter bereikbaar te maken, is het plan om het oostelijke deel van de Kempenbaan aan te pakken. Daar is een nieuw bestemmingsplan voor nodig.
Vaststellen strategie "Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE"
De strategie heeft tot doel om een groter en beter aanbod van voorzieningen en evenementen in het Stedelijk Gebied Eindhoven te bieden. Aandachtspunten hierbij zijn: prettig wonen en verblijven, ontmoeten, bereikbaar, laagdrempelig, beschikbaar en voor iedereen (ook expats).
Kadernota 2022
In de kadernota 2022 wordt de basis gelegd voor de begroting 2022 door de financiële en beleidsmatige kaders vast te leggen. Ook wordt in deze kadernota een aantal grote thema's uitgewerkt; positieve gezondheid, mobiliteit, omgeving, toekomstbestendigheid, burgerparticipatie en personele capaciteit.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over sterk gewijzigde raadsvoorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde raadsvoorstellen. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.