Agenda besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2024: aanvang 20.00 uur

Gepubliceerd op: 26 juni 2024 13:06

Agenda:

Kadernota 2025
De Kadernota 2025 is de opstap naar de programmabegroting 2025-2028. In deze nota worden de doelstellingen en inleiding per programma geactualiseerd. In de begroting 2025 worden deze doelstellingen concreet uitgewerkt in activiteiten 2025 en wordt aangegeven hoe dit wordt gemeten. De Kadernota bevat ook financiƫle kaders, zoals indexering.
Vaststellen Regionale Mobiliteitsvisie
Uit de op 12-12-2023 behandelde SOK Regionale Mobiliteit volgt nu de Regionale Mobiliteitsvisie 2024. Eerder heeft het college een reactie gegeven op een conceptversie van de MRE. De definitieve versie wordt nu aanboden aan de raad ter vaststelling.
Doel is om de toekomstige bereikbaarheid van de regio te waarborgen, met een focus op duurzame mobiliteit en leefbaarheid. De Visie vormt een kader als het gaat om keuzes rondom mobiliteit en bereikbaarheid in de regio.
Aanpassen overzichtstekening parkeerverordening
Het college voorziet, na informatieavonden en een klankbordgroep gehoord te hebben, potentiƫle parkeerproblemen door de uitbreiding van ASML. Daarom worden met deze nieuwe overzichtstekening de Oranjebuurt en de omgeving nabij bedrijventerrein de Run 1000 toegevoegd. Mochten die problemen er komen, dan kan het college een parkeerregime invoeren zonder eerst nog langs de raad te hoeven. Dit is tijdbesparend.
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp'
N.a.v. het beroep bij de RvS een wijziging betreffende het bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp'. De vetgedrukte woorden in art. 10.2.5 worden aangepast/aangevuld zoals in de adviesnota omschreven staat. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de beroepsgrond. Zo kan Kransackerdorp verder ontwikkeld kan worden.

Spreekrecht voor burgers

Als inwoner kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk vrijdag 28 juni voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.