Agenda besluitvormende raadsvergadering 7 maart

Gepubliceerd op: 22 februari 2023 15:02

Agenda:
Bespreekstukken:

• Benoeming nieuw lid Rekenkamer
De Rekenkamer Veldhoven telt, op basis van de Verordening op de Rekenkamer van de gemeente Veldhoven (artikel 2), drie externe leden en een externe secretaris.
De Rekenkamer bestaat op dit moment uit twee leden. Vandaag wordt een nieuw lid benoemd om de openstaande vacature in te vullen.
Raadsinformatienota 'Stand van zaken afwegingskader locatieonderzoek vluchtelingen'
Op verzoek van de fracties Hart voor Veldhoven, D66 en CDA is deze raadsinformatienota geagendeerd. De informatienota gaat over het afwegingskader, waarmee potentiële locaties worden getoetst op geschiktheid voor huisvesting van vluchtelingen.
Vaststellen bestemmingsplan 'Zandoerle 40/Zandoerleseweg ong.'
Dit bestemmingsplan maakt een kwaliteitsverbetering mogelijk op een locatie in de kern van Zandoerle. De ontwikkeling houdt de sloop van alle bestaande bebouwing in en de realisatie van 2 woningen aan de Zandoerle en 1 woning aan de Zandoerleseweg.
Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026
De acht gemeenten van het basisteam De Kempen hebben samen met de politie en het Openbaar Ministerie voorliggend gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 opgesteld. Hierin zijn de gezamenlijke prioriteiten voor deze periode benoemd en is de integrale aanpak vastgelegd. De raad wordt voorgesteld dit plan vast te stellen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk 48 uur vóór de vergadering door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.