Agenda besluitvormende raadsvergadering 8 februari

Gepubliceerd op: 31 januari 2022 12:01

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 februari 2022. Deze besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur en kunt u alleen online volgen.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda: 

• Rapport Rekenkamercommissie 'Digitale dienstverlening vraagt om strategische keuzes'
De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft onderzoek verricht naar de digitale dienstverlening van de gemeente. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze aanbevelingen over te nemen.
Rapport Rekenkamercommissies 'MRE & SGE regionale opgaven'
Diverse rekenkamercommissies uit de regio hebben de samenwerkingsagenda's van Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven onderzocht. In het rapport van de Rekenkamercommissies staan de bevindingen. Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen.
Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As
Er is een burgerinitiatief ingediend: Het Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As. Een burgerinitiatiefvoorstel geeft inwoners de mogelijkheid om een eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
Vaststellen Omgevingsvisie Veldhoven
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument van deze wet. De omgevingsvisie is een integrale toekomstvisie voor het hele grondgebied van de gemeente en heeft betrekking op de fysieke leefomgeving.
Besluiten Omgevingswet: delegatie, adviesrecht en participatie
De gemeenteraad moet een aantal besluiten nemen voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het betreft de volgende besluiten: het delegeren van de vaststelling van het omgevingsplan voor bepaalde situaties, het delegeren van het nemen van een voorbereidingsbesluit, het bindend adviesrecht en de participatieplicht.
Vaststellen kaders programma Citycentrum
De voorliggende kaders voor het programma Citycentrum bieden een afwegingskader voor ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendig Citycentrum.
Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard 41-43'
De eigenaar van de planlocatie Zittard 41-43 wenst de bestaande activiteiten van de minicamping uit te breiden tot een volwaardige camping, waarbij de ondergeschikte hoveniersactiviteiten blijven gehandhaafd. Deze wijziging wordt mogelijk gemaakt door het voorliggende bestemmingsplan.
Vaststellen Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing
In 2019 heeft het Rijk het Nationaal Klimaatakkoord vastgesteld. Eén van de afspraken in dit akkoord gaat over de wijze waarop we elektriciteit opwekken. In het voorliggende beleidskader ligt vast wat de ambitie van de gemeente Veldhoven is hierbij en hoe we die willen bereiken.
Aanvragen tegemoetkoming kosten explosievenonderzoek
Gemeenten kunnen een subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven. In 2021 gaat het om twee projecten.

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.