Agenda besluitvormende raadsvergadering op 14 mei

Gepubliceerd op: 01 mei 2019 16:05

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 mei in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

 

 Agenda:

 • Vaststellen Ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit'
  Het ambitiedocument "Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit" vervangt de huidige welstandsnota uit 2008. Het ambitiedocument geeft richting aan het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke bebouwde leefomgeving in Veldhoven.
 • Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van de vier gemeenschappelijke regelingen
  Veldhoven maakt deel uit van 4 regiobrede gemeenschappelijke regelingen, namelijk de MRE, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Jaarlijks worden de begrotingen van deze organisaties aan de raad aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. De conceptbegrotingen geven inzicht in de activiteiten die de regelingen gaan uitvoeren en wat die gaan kosten.
 • Eerste kwartaalrapportage I-2019
  Met de kwartaalrapportage geeft het college inzicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan in het eerste kwartaal 2019 ten opzichte van de begroting. De eerste kwartaalrapportage geeft een negatieve financiële bijstelling voor 2019 waardoor ook de begrotingssaldi 2019 t/m 2022 negatief zijn.
 • Gunning accountantscontrole 2019-2022
  Om voor de jaarrekeningcontrole vanaf boekjaar 2019 een accountant aan te wijzen is een aanbestedingstraject doorlopen. Door het inkoopteam is een gunningsadvies voorbereid dat aan de raad wordt voorgelegd.

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer14 040.