Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 10 januari 2023, aanvang 20.00 uur

Gepubliceerd op: 03 januari 2023 09:01

Agenda (let op aanvang 20.00 uur)

• Vaststellen Verordening burgerinitiatief gemeente Veldhoven 2023
De gemeente Veldhoven wil burgers in de gelegenheid stellen om een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen: een burgerinitiatief. Het moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden dat kan. Ook moet helder zijn welke stappen worden gezet als iemand een burgerinitiatief indient. Deze zaken worden beschreven in een reglement.

• Budget beschikbaar stellen Masterplan Citycentrum
In februari 2022 is het verkenningsdocument door de raad vastgesteld en is aan het college de opdracht gegeven om te starten met het opstellen van een ontwikkelstrategie/masterplan. Inmiddels zijn er een stuurgroep en een programmateam samengesteld die hiermee aan de slag zijn gegaan. Vanavond wordt de raad gevraagd budget beschikbaar te stellen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen.
Insprekers krijgen tijdens deze avond per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Als u wenst in te spreken, meldt u zich dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 6 januari voor 12.00 uur aan via griffie@veldhoven.nl.