Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 14 september 2021

Gepubliceerd op: 10 september 2021 10:45

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 september 2021 in de raadzaal. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en is, vanwege de geldende coronamaatregelen, niet fysiek bij te wonen. 
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

 • Vaststellen bestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26'
  Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee woningen toe te voegen. 
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Oude Kerstraat 35 / Grote Aard 31-33
  Dit plan heeft tot doel het verbeteren van het woon- en leefklimaat van Oerle en het toekomstbestendig maken van een Veldhovens bedrijf. De zwaardere milieubelastende bedrijfsactiviteiten van het bedrijf aan de Oude Kerkstraat worden afgewaardeerd. Aan de Grote Aard wordt meer toegestaan, met als voorwaarde dat beide locaties landschappelijk worden ingepast.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Kapelstraat-Noord 144'
  Bij vaststelling van dit bestemmingsplan worden woningen toegevoegd op het perceel Kaperstraat-Noord 144. Het betreft een twee-onder-een-kap woning in de vorm van twee bungalows. In de huidige situatie is één woning toegestaan.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard ong. (ten zuiden van nr. 44)'
  Via dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om naast de bestaande woning Zittard 44 een woning toe te voegen in het kader van de Ruimte-voor-ruimte regeling.
 • Tweede bestuursrapportage 2021
  In deze tweede bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in de eerste 6 maanden van 2021 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn,
 • Vaststellen Programmering nieuwe werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven
  In de 'Programmering nieuwe werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021' worden de keuzes verwoord die moeten leiden tot een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Er wordt voldoende ruimte voor bedrijven geboden, passend bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag, met een bijbehorend financieel arrangement.
 • Wijzigen gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
  In 2019 is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vastgesteld waarin is bepaald welke bovenlokale opgaven in de MRE zijn belegd en hoe de gemeenten deze gezamenlijk oppakken. Met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling is de juridische basis in lijn met de manier van samenwerken, zoals die sinds de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 in de praktijk vorm heeft gekregen.
 • Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
  Er is aanleiding voor het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. De belangrijkste verandering is de overgang van de ambulancevoorziening naar de GGD. Verder gaat het vooral om technische en tekstuele wijzigingen,
 • Advies toewijzing zendtijd aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven
  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) vraagt de gemeenteraad om advies over de gevraagde verlenging van de zendtijdtoewijzing van Omroep Veldhoven. De omroep voldoet aan de wettelijke eisen. Daarom wordt de raad voorgesteld om positief te adviseren over de zendtijdtoewijzing aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.