Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 18 januari

Gepubliceerd op: 12 januari 2022 11:01

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 januari 2022. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en kunt u alleen online volgen.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

Rapport Rekenkamercommissie 'Digitale dienstverlening vraagt om strategische keuzes'
De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft onderzoek verricht naar de digitale dienstverlening van de gemeente. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze aanbevelingen over te nemen.
Rapport Rekenkamercommissies 'MRE & SGE regionale opgaven'
Diverse rekenkamercommissies uit de regio hebben de samenwerkingsagenda's van Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven onderzocht. In het rapport van de Rekenkamercommissies staan de bevindingen. Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen.
Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As
Er is een burgerinitiatief ingediend: Het Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As. Een burgerinitiatiefvoorstel geeft inwoners de mogelijkheid om een eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
Vaststellen Omgevingsvisie Veldhoven
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument van deze wet. De omgevingsvisie is een integrale toekomstvisie voor het hele grondgebied van de gemeente en heeft betrekking op de fysieke leefomgeving.
Besluiten Omgevingswet: delegatie, adviesrecht en participatie
De gemeenteraad moet een aantal besluiten nemen voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het betreft de volgende besluiten: het delegeren van de vaststelling van het omgevingsplan voor bepaalde situaties, het delegeren van het nemen van een voorbereidingsbesluit, het bindend adviesrecht en de participatieplicht.
Vaststellen kaders programma Citycentrum
De voorliggende kaders voor het programma Citycentrum bieden een afwegingskader voor ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendig Citycentrum.
Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard 41-43'
De eigenaar van de planlocatie Zittard 41-43 wenst de bestaande activiteiten van de minicamping uit te breiden tot een volwaardige camping, waarbij de ondergeschikte hoveniersactiviteiten blijven gehandhaafd. Deze wijziging wordt mogelijk gemaakt door het voorliggende bestemmingsplan.
Vaststellen Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing
In 2019 heeft het Rijk het Nationaal Klimaatakkoord vastgesteld. Eén van de afspraken in dit akkoord gaat over de wijze waarop we elektriciteit opwekken. In het voorliggende beleidskader ligt vast wat de ambitie van de gemeente Veldhoven is hierbij en hoe we die willen bereiken.
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022
In de voorliggende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is vastgelegd hoe de relatie met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is. Daarnaast is hierin een aantal verbetervoorstellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten overgenomen.
Vaststellen Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2026
Gemeenten zijn sinds 2015 vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Momenteel is Eindhoven als centrumgemeente nog (financieel) verantwoordelijk voor het organiseren van Beschermd Wonen voor de hele regio. Dit verandert vanaf 1 januari 2023. Ter voorbereiding op de doordecentralisatie hebben de regiogemeenten een gezamenlijke regiovisie opgesteld die nu ter vaststelling voorligt.
Vaststellen Afsprakenkader Wonen SGE 2022 'Bouwen aan de toekomst'
Het Afsprakenkader is een actualisatie van het in 2017 vastgestelde Afsprakenkader Wonen. Het kader geeft aan hoe de 9 gemeenten omgaan met de afstemming van woningbouwplannen en het biedt de kwantitatieve en kwalitatieve kaders voor de komende jaren
Reactie Ambitiedocument MRE
De MRE heeft de gemeenteraden gevraagd om een reactie op het concept ambitiedocument 'Balans in groei vanuit economische kwaliteit'. De gemeenteraad wordt voorgesteld via bijgaand brief te reageren, waarin wordt voorgesteld om uitgewerkte groeiscenario's voor de regio op te nemen in het samenwerkingsakkoord en om focus en concreetheid aan te brengen in het begrip brede welvaart.
• Zienswijze Werkprogramma 2022 MRE
Gemeenteraden kunnen een zienswijze geven op het werkprogramma van de MRE. Voorgesteld wordt om in de zienswijze van de gemeente Veldhoven 3 punten te benoemen: uitwerking groeiscenario's, gedragsverandering bij mobiliteit en opvolging van de acties uit het rekenkamerrapport.
• Zienswijze begrotingswijziging GGD
De GGD heeft voor 2022 een begrotingswijziging opgesteld. Vanwege de extra werkzaamheden en kosten bij de GGD als gevolg van het Rijksvaccinatieprogramma wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging.
Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften
De wens bestaat om twee voorzitters voor de commissie voor de bezwaarschriften te kunnen benoemen; één voor de sociale kamer en één voor de algemene kamer. Om dit mogelijk te maken moet de Verordening commissie bezwaarschriften worden aangepast.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen.
Insprekers krijgen tijdens deze avond per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Als u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk zondag 16 januari aanstaande aan bij de griffie via griffie@veldhoven.nl.