Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 29 maart

Gepubliceerd op: 12 maart 2021 09:00

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 maart digitaal. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

 • Bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp
  Het ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' is een vertaling van de 'Ontwikkelvisie Zilverackers'. In totaal kunnen er 820 woningen binnen het groene, robuuste en landschappelijke Kransackerdorp ontwikkeld worden.

 • Keuzenota Afvalbeleid
  Landelijk is het wensbeeld dat in 2025 30 kg restafval per persoon wordt ingezameld. Dit streven is voor Veldhoven niet haalbaar. Om die reden wordt de gemeenteraad als afvaldoel voor 2025 de keuze voorgelegd tussen:
  1. 100 kg restafval per persoon, waarbij het huidige systeem van inzamelen en scheiden van afval wordt verbeterd, of
  2. 80 kg restafval per persoon, waarbij een financiële prikkel wordt toegevoegd aan een verbeterd systeem van inzamelen en scheiden van afval,
  waarbij het college de voorkeur uitspreekt voor optie 1.

 • Kredietwijziging Kempenbaan West
  Binnen het project Kempenbaan West is opnieuw een tekort ontstaan. Er zijn externe financiële middelen gevonden voor dit project, die ingezet kunnen worden om het tekort deels te financieren. Daarnaast wordt de raad voorgesteld een Veldhovens aandeel in te zetten als dekking voor het tekort. In totaal gaat het om € 8,4 miljoen.

 • Actualisatie bebouwde komgrens
  De aanleg van de Kempenbaan West leidt tot het voorstel aan de gemeenteraad om de bebouwde kom grens aan te passen. Het gaat om een beperkte uitbreiding van de bebouwde komgrens bij de Zilverbaan. Bij de Locht wordt voorgesteld de bebouwde komgrens net na de verkeerslichten bij de N69/Westparallel in de richting van Koningshof te leggen. Het doel hiervan is om het gebruik van de wegen in het project Kempenbaan West en omliggende wegen zo veilig mogelijk te maken.

 

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 22 maart a.s. voor de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage uiterlijk woensdag 24 maart schriftelijk bij de griffie aan te leveren.