Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 29 november 2022

Gepubliceerd op: 18 november 2022 13:11

Agenda:

• Uitreiking Rien Luijkx Bokaal
In 2021 overleed gemeenteraadslid Rien Luijkx onverwacht. Rien benutte iedere kans om te wijzen op het belang van het gebruik van begrijpelijke taal. Als eerbetoon aan hem stelde de raad tijdens de begrotingsbehandeling 2021 unaniem de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal' in.
• Vaststellen verordening Rekenkamer
Naar aanleiding van een wetswijziging wordt de verordening op de Rekenkamer aangepast. De belangrijkste wijziging is dat in de nieuwe rekenkamer geen raadsleden meer zitting hebben.
• Vaststellen bestemmingsplannen De Run 7000 ASML
ASML verwacht in de toekomst een enorme groei te gaan maken. Dit betekent onder andere dat zij de huidige bedrijfsactiviteiten verder wil uitbreiden naar de locatie Heiberg/De Run 7000 in Velhoven.
Vaststellen bestemmingsplan 'Provincialeweg 59-61'
Aan de Provincialeweg staat een kantoorpand met daarin een woning. Volgens het geldende bestemmingsplan is op de begane grond wonen niet toegestaan. Om het pand toch geheel als woning te gebruiken is hiervoor op basis van een afwijkingsprocedure vergunning voor verleend.
Vaststellen bestemmingsplan ' Lange Kruisweg-Handwijzer'
Stichting Woonbedrijf en de gemeente Veldhoven zijn voornemens om op de locatie Gansepoel, gelegen aan de Lange Kruisweg in de wijk d'Ekker betaalbare sociale huurappartementen te realiseren voor één- en tweepersoonshuishoudens.
Vaststellen bestemmingsplan 'Kruisstraat 114b-116
Op de locatie Kruisstraat 114b-116 in de wijk Zeelst bevinden zich op dit moment een vrijstaande villa (bouwjaar 1933), een kantoorpand, bedrijfsgebouwen, een naaiatelier en twee voormalige munitiedepotgebouwen (bouwjaar 1943). In 2021 heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor woningbouw op deze locatie.
• Vaststellen bestemmingsplan Zandoerleseweg naast nr. 22
Door de eigenaren van het perceel, gelegen aan de Zandoerleseweg is een principeverzoek ingediend. Het verzoek is teruggebracht naar de uiteindelijke opzet met vier vrijstaande woningen.
Regionaal project De Groene Zone Isoleren
Eind 2021 is de Transitievisie Warmte voor Veldhoven vastgesteld. Om handen en voeten te geven aan de uitvoering heeft het college in 2022 het Uitvoeringsprogramma Gebouwde Omgeving vastgesteld.
• Incidenteel Verruimen minimabeleid
Tijdens de begrotingbehandelingen heeft de portefeuillehouder de Raad toegezegd met een voorstel te komen om inwoners met een laag inkomen incidenteel tegemoet te komen, vanwege het huidige koopkrachtverlies.
Vaststellen Actualisatie financiële beleidsnota's
Periodiek worden de financiële beleidsnota's geactualiseerd. Waar nodig en relevant zijn er aanpassingen doorgevoerd.
• Vaststellen Legesverordening 2023
De gemeentelijke belastingen maken deel uit van de totale gemeentelijke inkomsten. Jaarlijks moeten deze opnieuw worden vastgesteld.
• Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening'
Gebleken is dat er aantal wijzigingen in de Apv nodig zijn. Hierbij gaat het om een aantal inhoudelijke wijzigingen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen.

Insprekers krijgen tijdens deze avond per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Wanneer er meer dan 10 insprekers zich aanmelden, vindt de inspreekavond op maandag 28 november plaats om 19.30 uur in de raadzaal.
Als u wenst in te spreken, meldt u zich dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 25 november voor 12.00 uur aan via griffie@veldhoven.nl.