Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 29 en 30 november

Gepubliceerd op: 17 november 2021 10:10

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 november 2021. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur. Op maandag 29 november is er een extra inspreekavond gepland, ook om 19.30 uur. Beide avonden zijn helaas niet fysiek bij te wonen. 
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

• Vaststellen bestemmingsplan 'Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom'
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de kavel aan de Heistraat-Zoom een bedrijfsmatig pand met horecafunctie te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een koop- en exploitatieovereenkomst met Mastade Real Estate gesloten. Deze partij heeft de wens om een Domino's Pizza en Kentucky Fried Chicken met drive thru te vestigen op de locatie.
Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'Slot-Oost'
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woningbouwprogramma in het noordwesten van Zeelst te realiseren als afronding van wijk 't Slot. Dit omvat de ontwikkeling van 59 grondgebonden woningen: 19 rij- en hoekwoningen, 30 tweekappers en 10 vrijstaande woningen. Van deze woningen betreft 22% sociale koopwoningen.
Vaststellen bestemmingsplan 'Habraken 1412'
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie een agrarisch verwant bedrijf te vestigen. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit: hoveniersactiviteiten, opslag van materialen en goederen, kantooractiviteiten, stalling en onderhoud van machines en boomkwekerij-activiteiten.
Vaststellen bestemmingsplan 'Hoek Ambachtslaan-Klokkenmaker'
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie 56 sociale huurappartementen te ontwikkelen. Woonstichting 'thuis is van plan de huidige 28 sociale huurappartementen te slopen. Hiervoor in de plaats komen 56 nieuwe, sociale huurappartementen.
Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven versie 1.0
In de Metropoolregio Eindhoven hebben 21 gemeenten, in samenwerking met provincie, waterschappen en Enexis Netbeheer, de Regionale Energiestrategie (RES-MRE) opgesteld. Dit in het kader van het Nationaal Klimaatakkoord. De gemeenteraad wordt voorgesteld de RES-MRE versie 1.0 vast te stellen.
• Vaststellen Transitievisie Warmte
Iedere gemeente is vanuit het Klimaatakkoord verplicht om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. In deze visie is vastgelegd hoe, wanneer en met wie de gemeente werkt aan de route naar aardgasvrij in 2050. In Veldhoven betekent de warmtetransitie dat zo'n 18.000 gebouwen in krap 30 jaar tijd aangepast moeten worden.
Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening'
In de voorliggende wijzigingsverordening wordt een aantal zaken uit de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd. Dit heeft betrekking op: zorgplicht verhuurders woningen, lachgasgebruik, loslopende honden, verboden plaatsen om as te verstrooien en redactionele wijzigingen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. Vanwege de verwachting dat zich meerdere insprekers melden voor een aantal van de geagendeerde voorstellen is een extra avond geagendeerd. De mogelijkheid tot inspreken wordt geboden op maandagavond 29 november 2021. De inspreekavond begint om 19.30 uur en is niet fysiek bij te wonen.
Insprekers krijgen tijdens deze avond per persoon maximaal 3 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Als u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 26 november voor 12.00 uur bij de griffie via griffie@veldhoven.nl.