Agenda oordeelsvormende raadsvergadering op 26 en 27 augustus

Gepubliceerd op: 15 augustus 2019 12:08

De komende oordeelsvormende raadsvergadering wordt verdeeld over twee avonden, namelijk maandag 26 en dinsdag 27 augustus 2019. De gemeenteraad vergadert beide avonden in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint beide avonden om 19.30 uur.

De conceptagenda is als volgt:

Agenda maandag 26 augustus

 • Tweede kwartaalrapportage 2019
  Met de kwartaalrapportage geeft het college inzicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan in het tweede kwartaal 2019 ten opzichte van de begroting. Door de afwijkingen zijn de begrotingssaldi voor 2019 t/m 2022 negatief.
 • Akkoord gaan met hogere exploitatielasten zwemsport
  Op 27 februari 2018 stelde de raad het investeringskrediet voor de bouw van het nieuwe zwembad vast, inclusief de daarbij behorende jaarlijkse exploitatielasten. De aanbesteding is nu afgerond en de toekomstige exploitatie valt hoger uit, waardoor de raad wordt voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen.
 • Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling Centrum-west
  In 2021 is het nieuwe zwembad gereed en wordt het huidige zwembad gesloopt. Dit heeft gevolgen voor het gebied die aanleiding zijn om in samenspraak met omwonenden een toekomstgerichte gebiedsvisie te ontwikkelen.
 • Uitwerking maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run
  Eind 2018 heeft Veldhoven samen met Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML een intentieovereenkomst voor het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run getekend. Het pakket aan maatregelen is nu verder uitgewerkt met financiële onderbouwing.
 • In stand houden Theater De Schalm
  Als de huidige koers wordt aangehouden is Theater De Schalm binnen drie jaar failliet. Om het theater in stand te houden en een faillissement te voorkomen wordt de raad voorgesteld om de huur naar beneden bij te stellen, de storting in het onderhoudsfonds en de subsidie te verhogen.

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 26 augustus is hier te raadplegen.

 

Agenda dinsdag 27 augustus

 • Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)
  Het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vervangt het Verkeerscirculatieplan (VCP) uit 2007. In het GVVP krijgen alle verkeerskundige thema's een plek en zijn de ambities voor verkeer en vervoer in Veldhoven uitgewerkt.
 • Vaststellen verordeningen Starters- en Stimuleringslening
  Op 2 juli 2019 stelde de raad de invoering van de starters- en stimuleringslening per 2020 vast. Als tweede stap dient de raad de twee verordeningen vast te stellen. De verordeningen regelen de aanvraagprocedure en de voorwaarden waaronder de leningen verstrekt worden.
 • Vaststellen Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening
  Deze verordening biedt de mogelijkheid om de besluitvorming over ruimtelijke projecten te versnellen door een gecoördineerde aanpak.
 • Intrekken verordening voorzieningen wethouders uit 2003
  Per 1 januari 2019 is er een nieuw Rechtspositiebesluit en Rechtspositieregeling voor alle decentrale politieke ambtsdragers. De huidige lokale verordening dateert uit 2003 en is met de invoering van het nieuwe rechtspositiebesluit niet meer van toepassing en kan worden ingetrokken.
 • Leerlingenvervoer
  Op verzoek van Lokaal Liberaal, VSA, CDA en BPV is dit onderwerp geagendeerd. Volgens het college voldeed de gecontracteerde vervoerder van leerlingenvervoer niet aan de contractuele verplichtingen, waarna de overeenkomst werd ontbonden. Een rechtszaak hierover heeft de vervoerder veelal in het gelijk gesteld, waarna de gemeente is veroordeeld tot het nakomen van de overeenkomst.

 De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 27 augustus is hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.