Agenda oordeelsvormende vergadering 03 oktober 2023

Gepubliceerd op: 27 september 2023 13:09

De gemeenteraad komt op dinsdag 3 oktober 2023 bijeen. Deze oordeelsvormende raadsavond begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken en de raadsavond volgen. Ook Omroep Veldhoven zendt deze raadsavond live uit.

Agenda:

Vaststellen bestemmingsplan 'Kruisstraat 6-8 Veldhoven'.
In het voorliggende bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om binnen bestaand bebouwd gebied een locatie te herontwikkelen met 20 woningen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave.

Vaststellen bestemmingsplan 'Heikantsebaan/Oude Kerkstraat'
Het bestemmingsplan 'Heikantsebaan/Oude Kerkstraat' maakt de ontwikkeling van 5 woningen mogelijk in Oerle. Hiermee wordt bijgedragen aan de woningbouwopgave en het zorgt voor een passende afronding van dit deel van Oerle. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

• Vaststellen Verordening gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Veldhoven
Zodra de Omgevingswet in werking treedt verandert de naam van monumentencommissie in gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Het aanstellen van de leden van de commissie wordt in de Omgevingswet toegekend aan de gemeenteraad. Om die reden moet hiervoor een verordening worden vastgesteld.

Vaststellen Erfgoedverordening Veldhoven
Zodra de Omgevingswet in werking treedt is de huidige erfgoedverordening verouderd. Diverse wetten worden samengevoegd en vervallen waardoor de grondslag en de verwijzing naar artikelen geactualiseerd moet zijn op het moment dat de wet in werking treedt.

• Vaststellen Verordening Sociaal domein Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft sinds 2020 één integrale verordening voor het sociaal domein. Sindsdien zijn er wijzigingen geweest in regelgeving, lokaal beleid en inkoop. Deze wijzigingen zijn in de voorliggende verordening verwerkt.

• Vaststellen Verordening gemeentelijke ombudsman
De gemeenteraad heeft besloten de behandeling van klachten zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht op te dragen aan een gemeentelijke ombudsman. In de voorliggende verordening wordt een aantal praktische zaken en de vergoeding van de ombudsman geregeld.

Subregionale detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven
De vorige regionale detailhandelstructuurvisie dateert uit 2015. Sindsdien is er veel verandering in deze sector, zoals economie, digitalisering, verstedelijking, demografie en duurzaamheid. In SGE verband zijn nieuwe uitgangspunten ontwikkeld en vertaalt in de voorliggende regionale detailhandelsvisie. De gemeenteraden van de negen gemeenten wordt voorgesteld deze vast te stellen.

Regionale bijdrage maatregelenpakket bereikbaarheid Brainport
Vanwege de harde groei van de Metropoolregio Eindhoven is een transitie naar duurzame mobiliteit onvermijdelijk. Dit vraagt forse investeringen. De MRE heeft daarom een regionale bekostigingssystematiek ontwikkeld. Die systematiek ligt ter besluitvorming voor. In lijn met die systematiek worden de gemeenteraden van de 21 gemeenten nu al gevraagd om middelen beschikbaar te stellen voor de Knoop Eindhoven en HOV4. Tot slot wordt de gemeenteraden gevraagd om in te stemmen met een verdere uitwerking van het mobiliteitspakket voor de gehele MRE.

• Zienswijzen aanpassing 5 Gemeenschappelijke Regelingen
Dit onderwerp wordt voorbereid door de Raadswerkgroep Regionale samenwerking.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de raadsavond inspreken over voorstellen die op de agenda staan. Insprekers krijgen per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Als u wilt inspreken geeft u dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 29 september voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl. Zij geven u meer informatie.