Agenda oordeelsvormende vergadering 21 november

Gepubliceerd op: 14 november 2023 09:11

De gemeenteraad komt op dinsdag 21 november 2023 bijeen. Deze oordeelsvormende raadsavond begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken en de raadsavond volgen. Ook Omroep Veldhoven zendt deze raadsavond live uit.

Agenda:
• Uitreiking Rien Luijkx Bokaal
In 2021 overleed gemeenteraadslid Rien Luijkx onverwacht. Rien benutte iedere kans om te wijzen op het belang van het gebruik van begrijpelijke taal. Als eerbetoon aan hem stelde de raad tijdens de begrotingsbehandeling 2021 unaniem de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal' in.
• Afscheid raadsadviseur / plaatsvervangend griffier
Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier neemt afscheid. De gemeenteraad beslist op haar verzoek over haar ontslag.
• Vaststellen Mobiliteitsvisie
De mobiliteitsvisie 2040 moet de bereikbaarheid van Veldhoven in de toekomst waarborgen en biedt een kader om toekomst-vaste keuzes te maken rondom mobiliteit, verkeer en bereikbaarheid. Eerder had Veldhoven nog geen lange termijnvisie voor het thema mobiliteit.
 Vaststellen Verlening Huisvestingsverordening Veldhoven
De gemeenteraad moet voor 2024 de Huisvestingsverordening Veldhoven vaststellen. De actualisatie van de Huisvestingsverordening, is echter nog niet afgerond. Om die reden wordt nu het besluit voorgelegd om de huidige verordening inhoudelijk ongewijzigd, met een nieuwe looptijd, vast te stellen.
• Vaststellen Beleidsplan Schulddienstverlening
De gemeenteraad moet minimaal eens per vier jaar een plan over schuldhulpverlening vaststellen. Het voorstel is om het huidige plan te verlengen met 2 jaar. De reden is dat er momenteel beleid in brede context wordt ontwikkeld, waar het plan onderdeel van is.
• Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
De Algemene plaatselijke verordening wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook dit jaar wordt voorgesteld een aantal wijzigingen in de verordening aan te brengen, onder andere op het gebied van het aanvragen van een evenementenvergunning, het verbod op het gebruik van lachgas en de overlast van (brom)fietsen.
• Vaststellen Reglement van orde van de raad 2023
De Gemeentewet is gewijzigd op het gebied van geheimhouding. Dit leidt tot aanpassingen in het Reglement van orde van de raad. Daarnaast wordt een wijziging voorgesteld in de benaming van informerende en beeldvormende raadsbijeenkomsten.