Agenda oordeelsvormende vergadering 28 maart

Gepubliceerd op: 17 maart 2023 13:03

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 maart 2023. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken en de vergadering volgen. Ook Omroep Veldhoven zendt deze vergadering live uit.

Agenda:
• Bestemmingsplan Djept
De locatie Djept is gelegen binnen de contouren van de Heerbaan, Djept en Traverse/Smelen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van circa 300 woningen mogelijk: maximaal 16 grondgebonden woningen langs de weg Djept en maximaal 290 gestapelde woningen in drie woonvelden in het landschapspark.
Bestemmingsplan St. Janstraat
Op het perceel Sint Janstraat 66 stond voorheen een vrijstaande villa. Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk naar een maatschappelijke bestemming in de vorm van een zorgvilla, genaamd 'De Bussels'.
Bestemmingsplan Kempenbaan-De Plank
Dit bestemmingsplan ziet op de realisatie van 86 appartementen, verdeeld over drie gebouwen. Het kantoorgebouw aan De Plank 101 blijft daarbij behouden.
Bestemmingsplan Schooterweg-Zilverbaan
In dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt dat tuincentrum Coppelmans wordt verplaatst en uitgebreid op de locatie tussen de Zilverbaan en Schooterweg. Daarnaast gaat het om de realisatie van een opslagmagazijn en overloopparkeerterrein ten oosten van de Schooterweg.
Vaststellen van de Woon(zorg)visie 2023-2027 'Goed wonen in een groeiend Veldhoven'
Door de economische groei in Brainport en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er veel mensen die een woning zoeken of voor wie de huidige woning niet meer goed past. Veldhoven staat - samen met de regio - voor een forse opgave om in deze behoeften te voorzien. In de Woon(zorg)visie 2023-2027 staat deze opgave centraal.
• Vaststellen Participatie onder de Omgevingswet
De nota richt zich specifiek op participatie bij ruimtelijke processen. Er is ook een brede visie op participatie in voorbereiding, waar deze nota onderdeel van gaat uitmaken.
• Vaststellen samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2023
Deze samenwerkingsagenda vormt de basis voor de afspraken waar de gemeenten in het stedelijk gebied de komende jaren concreet aan werken. De gemeenteraad wordt geadviseerd om deze samenwerkingsagenda vast te stellen.
• Vaststellen strategisch beleidskader opvang en huisvesting vluchtelingen gemeente Veldhoven
Het strategisch beleidskader geeft aan waar de gemeente Veldhoven voor staat in de komende jaren op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen; wat we willen doen en waarom. Belangrijk onderdeel van dit strategisch beleidskader is het afwegingskader. Het afwegingskader is een noodzakelijk instrument om tot een afgewogen keuze van locaties te kunnen komen.
• Vaststellen financiering uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving
Het uitvoeringsprogramma is het vervolg op de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie Warmte en het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing. In het uitvoeringsprogramma staat welke projecten en activiteiten de komende jaren uitgevoerd worden.
• Vaststellen Verordening op heffing en invordering begraafrechten en de verordening op het beheer
Voor de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Boght bestaan er 2 verordeningen: de verordening op de heffing en invordering begraafrechten 2023 en de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2010. Beide verordeningen hebben met elkaar te maken maar tekstueel kwamen ze niet meer overeen. Daarom liggen actualisaties ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over voorstellen die op de agenda staan. Insprekers krijgen per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren. Bij veel aanmeldingen voor het spreekrecht, vindt de avond plaats op maandag 27 maart. Anders is het tijdens de oordeelsvormende vergadering op dinsdag 28 maart.
Als u wilt inspreken geeft u dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 24 maart voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl. Zij geven u meer informatie.