Agenda oordeelsvormende vergadering 9 mei

Gepubliceerd op: 25 april 2023 13:04

Agenda:

• Vaststellen Kadernota grondbeleid 2023
In de nota wordt een algemeen kader geboden voor het te voeren grondbeleid. Ook staat hierin beschreven welke instrumenten hiervoor aanwezig zijn. Het geeft uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling in Veldhoven.
• Accorderen Korte termijn maatregelen Randweg A2 Eindhoven
Het doel van de voorgestelde maatregelen is het op korte termijn verbeteren van de doorstroming op de A2/N2. Dit past in een door de regio bedacht en ondersteund maatregelenpakket. Dit pakket richt zich op het versterken van alternatieven voor de auto. De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de maatregelen en de financiering daarvan.
• Vaststellen Lokale Inclusie Agenda Veldhoven: Uitwerking van het VN-verdrag Handicap
De gemeente Veldhoven wil een inclusieve gemeente zijn voor mensen met een handicap, beperking of psychische kwetsbaarheid. De lokale inclusie agenda komt voort uit het VN-verdrag handicap. Gemeenten hebben de opdracht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Deze richt zich op het versterken van de positie van mensen met een handicap, beperking of psychische kwetsbaarheid. In deze Lokale Inclusie Agenda Veldhoven staat hoe de gemeente Veldhoven dit aanpakt.
• Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2024 van de vier GR'en en 3 begrotingswijzigingen 2023
Jaarlijks leggen de Gemeenschappelijke Regelingen hun begrotingen (en begrotingswijzigingen) voor aan de aangesloten gemeenten, zodat deze erop kunnen reageren. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingen van de GGD en van de ODZOB. In de begrotingen/begrotingswijzigingen van de VRBZO en de Ergon wordt geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.
• Zienswijze op concept werkprogramma en begroting MRE
De MRE heeft een concept werkprogramma 2023-2024 en begroting 2024 opgesteld. De betrokken gemeenteraden zijn uitgenodigd hierop hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen.
• Vaststellen Eerste Bestuursrapportage 2023
Het college rapporteert drie keer per jaar aan de raad over afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De eerste rapportage van dit jaar is aangeboden en voorgesteld wordt om deze vast te stellen.
• Instellen gemeentelijke ombudsman
Momenteel kunnen inwoners met hun klachten bij de Nationale Ombudsman. Zowel het college als de raad vinden het belangrijk dat inwoners terecht kunnen bij een lokale ombudsman.
Vaststellen Archiefverordening Veldhoven 2023
De gemeente heeft een verbeterplan archief- en informatiebeheer opgesteld. Eén van de punten is het vernieuwen van de Archiefverordening. De raad wordt voorgesteld de vernieuwde verordening vast te stellen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over voorstellen die op de agenda staan. Insprekers krijgen per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren. Bij veel aanmeldingen voor het spreekrecht, vindt de avond plaats op maandag 8 mei. Anders is het tijdens de oordeelsvormende vergadering op dinsdag 9 mei.
Als u wilt inspreken geeft u dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 5 mei voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl. Zij geven u meer informatie.