Agenda oordeelsvorming 17 maart 2020

Gepubliceerd op: 03 maart 2020 10:40

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 maart 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen.

Agenda:

• Rapport RKC 'Van Woonvisie naar actuele programma's'

De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft onderzoek verricht naar het Veldhovense woonbeleid en de uitvoering daarvan. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Van Woonvisie naar actuele programma's'. In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De raad wordt voorgesteld deze aanbevelingen over te nemen.

• Bijstellen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67 (AvdO)

Om de bereikbaarheid aan de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een nieuwe aansluiting gemaakt op de A67. Door de vertraging in de bestemmingsplanprocedure zijn de kosten voor het realiseren van deze aanpassingen hoger dan eerder begroot. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De raad wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

• Meerjarenplan en - financiering Brainport Development NV 2021-2024 (MD)

Eind 2020 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en de meerjarenfinanciering van Brainport Development NV 2017-2020 af. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de inzet van Brainport te bepalen voor een nieuwe periode van 4 jaren, de periode 2021-2024.

• Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (MvD)

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) in werking getreden. De raden van de bij de regeling betrokken gemeenten worden voorgesteld de regeling te wijzigen. Het doel is om de bepalingen over planning en control in lijn te brengen met de bepalingen hierover in andere gemeenschappelijke regelingen in onze regio, zoals de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.