Oordeelsvormende raadsvergadering op 23 april

Gepubliceerd op: 12 april 2019 15:04

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 april 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

Agenda:

 • Vaststellen van het bestemmingsplan 'Zwembad'
  Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk een nieuw zwembad te realiseren ten zuiden van de sporthal op de locatie van de voormalige school. Het nieuwe zwembad vervangt het huidige zwembad.
 • Vaststellen Ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit'
  Het ambitiedocument "Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit" vervangt de huidige welstandsnota uit 2008. Het ambitiedocument geeft richting aan het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke bebouwde leefomgeving in Veldhoven.
 • Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van de vier gemeenschappelijke regelingen
  Veldhoven maakt deel uit van 4 regiobrede gemeenschappelijke regelingen, namelijk de MRE, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Jaarlijks worden de begrotingen van deze organisaties aan de raad aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. De conceptbegrotingen geven inzicht in de activiteiten die de regelingen gaan uitvoeren en wat dat gaat kosten.
 • Huisvestingsproblematiek basisschool St. Jan Baptist
  De voltallige oppositie, te weten BurgerPartij Veldhoven, CDA, D66, Lokaal Liberaal, SENIOREN VELDHOVEN en VSA willen de huisvestingsproblematiek rondom Basisschool St. Jan Baptist in Oerle agenderen.

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken zijn hier te raadplegen.


Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.