Vervolg oordeelsvormende vergadering op 3 april

Gepubliceerd op: 29 maart 2023 16:03

Agenda:
• Vaststellen van de Woon(zorg)visie 2023-2027 'Goed wonen in een groeiend Veldhoven'
Door de economische groei in Brainport en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er veel mensen die een woning zoeken of voor wie de huidige woning niet meer goed past. Veldhoven staat - samen met de regio - voor een forse opgave om in deze behoeften te voorzien.
Vaststellen strategisch beleidskader opvang en huisvesting vluchtelingen gemeente Veldhoven
Het strategisch beleidskader (bijlage 2) geeft aan waar de gemeente Veldhoven voor staat in de komende jaren; wat we willen doen en waarom. Het strategisch beleidskader omvat daarom ook een integrale, programmatische aanpak van de uitvoering van beleid. Belangrijk onderdeel van dit strategisch beleidskader is het afwegingskader. Het afwegingskader is een noodzakelijk instrument om tot een afgewogen keuze van locaties te kunnen komen.
Vaststellen financiering uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving
Op 19 juli 2022 heeft het college het 'Uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving 2022-2025' (22b.000311) vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is direct daarna aan uw raad verzonden. En op 11 oktober was een beeldvormende vergadering over dit programma. Het uitvoeringsprogramma is het vervolg op de eerder door uw raad vastgestelde Transitievisie Warmte en het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing. In het uitvoeringsprogramma staat welke projecten en activiteiten de komende jaren uitgevoerd worden. En hoeveel capaciteit en middelen daarvoor nodig zijn.