Vervolg oordeelsvormende vergadering op maandag 15 mei!

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 13:05

Agenda:
Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2024 van de vier GR'en en 3 begrotingswijzigingen 2023
Jaarlijks leggen de Gemeenschappelijke Regelingen hun begrotingen (en begrotingswijzigingen) voor aan de aangesloten gemeenten, zodat deze erop kunnen reageren. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingen van de GGD en van de ODZOB. In de begrotingen/begrotingswijzigingen van de VRBZO en de Ergon wordt geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.
Zienswijze op concept werkprogramma en begroting MRE
De MRE heeft een concept werkprogramma 2023-2024 en begroting 2024 opgesteld. De betrokken gemeenteraden zijn uitgenodigd hierop hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen.
• Vaststellen Eerste Bestuursrapportage 2023
Het college rapporteert drie keer per jaar aan de raad over afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De eerste rapportage van dit jaar is aangeboden en voorgesteld wordt om deze vast te stellen.
• Instellen gemeentelijke ombudsman
Momenteel kunnen inwoners met hun klachten bij de Nationale Ombudsman. Zowel het college als de raad vinden het belangrijk dat inwoners terecht kunnen bij een lokale ombudsman.
• Vaststellen Archiefverordening Veldhoven 2023
De gemeente heeft een verbeterplan archief- en informatiebeheer opgesteld. Eén van de punten is het vernieuwen van de Archiefverordening. De raad wordt voorgesteld de vernieuwde verordening vast te stellen.