Auditcommissie

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad van Veldhoven besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen. De auditcommissie bestaat uit raads- en steunfractieleden. Naast de leden is een aantal adviseurs benoemd. 

Het doel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole en Planning & Controlcyclus, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. Zo voert de auditcommissie overleg namens de raad en adviseert aan de de raad over de aanbesteding, selectie en aanwijzing van de externe accountant. En zij adviseert de raad over de jaarstukken, accountantscontrole en kwaliteitsverbetering van de planning- en controlcyclus.

De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad, maar dan wel met een niet-politiek karakter.

De bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2015

Samenstelling

Functie

Naam

Leden

Jurre van der Velden (voorzitter)

Wessel Mandos

Mark van Hulst

Peter Cattenstart

Adviseur

Nicole Hoogerbrug (griffier)

Jeroen Rooijakkers (wethouder financiën)

Ingrid Smabers (concern controller)