Presidium

In het presidium hebben de fractievoorzitters (7) van alle partijen zitting onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Het presidium wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

In het presidium vindt overleg en afstemming plaats over interne zaken en taken van de gemeenteraad. Het presidium draagt zorg voor afstemming en aansturing van de dagelijkse gang van zaken van de raad. Het presidium besluit over de vergaderschema’s en de raadsplanning en evalueert de wijze waarop de vergaderingen verlopen. Gezamenlijk dragen zowel de oppositiepartijen als de coalitiepartijen de verantwoordelijkheid om de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. 

De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling

Functie

Naam

Fractievoorzitters

Maarten Prinsen (Hart voor Veldhoven)

Jurre van der Velden (GBV)

Chantal Gonzalez (VVD)

Wessel Mandos (GroenLinks/PvdA)

Jolanda van Hulst (SENIOREN VELDHOVEN)

Piet Wijman (D66)

Marionne van Dongen (CDA)

Burgemeester

Marcel Delhez (voorzitter)

Griffier

Nicole Hoogerbrug (adviseur/secretaris)