Werkgeverscommissie

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. De werkgeverscommissie, die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult, bestaat uit raadsleden. De burgemeester kan in een adviserende rol ondersteuning aan de werkgeverscommissie bieden.

Het college van burgemeester en wethouders is de werkgever voor de gemeentesecretaris en alle ambtenaren, maar de gemeenteraad benoemt, schorst en ontslaat de griffier en de medewerkers van de griffie, zo zegt de Gemeentewet. De wet sluit zelfs uit dat het college deze bevoegdheden uitoefent ten aanzien van de griffie. De Gemeentewet regelt ook dat beide bestuursorganen hun eigen organisatie regelen en ook daar weer met uitsluiting van de bevoegdheid voor het andere deel van de gemeentelijke organisatie.

Alle taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie zijn vastgelegd in de verordening Werkgeverscommissie.

Samenstelling

Functie

Naam

Raadsleden

Piet Wijman (voorzitter)

Tavita van Galen