Rekenkamercommissie

Sinds 2005 beschikt iedere gemeente over een rekenkamer(commissie). De rekenkamercommissie is een raadscommissie die onafhankelijk van de raad, het college en het ambtelijk apparaat onderzoeken uitvoert naar beleid en beleidsuitvoering van de gemeente. Die onderzoeken zijn gericht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en effectiviteit van het lokale beleid en de uitvoering daarvan. 

Bij de onderzoeken wordt antwoord gezocht op de vragen:

  • Is er bereikt wat men wilde bereiken?
  • Is er gedaan wat er gedaan moest worden?
  • Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt, zij is daarin volstrekt onafhankelijk. Inwoners en raadsleden kunnen wel suggesties doen voor onderwerpen. De rekenkamercommissie publiceert elk jaar een onderzoeksprogramma. Daarin wordt een gemotiveerde keuze gemaakt van de onderzoeken die de rekenkamercommissie in dat jaar gaat uitvoeren. Zij informeert vervolgens de gemeenteraad vooraf door middel van een onderzoeksplan hoe ze het onderzoek wil aanpakken.

De resultaten van een onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Daarnaast geeft de rekenkamercommissie aanbevelingen aan de gemeenteraad. Dit rapport en de aanbevelingen worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering. 

Alle publicaties van de rekenkamercommissie, zoals onderzoeksrapporten en  jaarverslagen, zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen via het raadsinformatiesysteem.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden. De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar. De secretaris ondersteunt de rekenkamercommissie.

Functie

Naam

Externe leden

Jan van den Heuvel - voorzitter

 

Aart Jooren

Secretaris

Hans van Berlo

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@veldhoven.nl.