Agenda besluitvormende raadsvergadering 10 mei 2022

Gepubliceerd op: 29 april 2022 11:04

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 mei 2022. Deze besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom de vergadering in de raadzaal bij te wonen.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

• Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer
De gemeente heeft haar nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd. In de nota bodembeheer is aangegeven hoe binnen de gemeente Veldhoven wordt omgegaan met grondverzet. Dit zijn de regels voor het verplaatsen van grond van de ene locatie naar een andere locatie. In de bodemkwaliteitskaarten is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgelegd. Hieruit blijkt hoeveel er gemiddeld van bepaalde stoffen zoals bijvoorbeeld zware metalen en PFAS in de bodem aanwezig is.
• Regiovisie Norm van Opdrachtgeverschap Een 10 voor de Jeugd
In de voorliggende regiovisie zijn samenwerkingsafspraken over jeugdhulp van de 10 aangesloten gemeenten vastgelegd. Het doel is om deze afspraken op een duurzame en niet vrijblijvende wijze vast te leggen en het commitment voor regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp te bekrachtigen.
Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2023 van vijf gemeenschappelijke regelingen
De vier regionale gemeenschappelijke regelingen (GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, MRE) hebben hun begroting aangeboden aan de raden van de betrokken gemeenten. De raden mogen hierop hun zienswijzen indienen. De Ergon heeft zich aangesloten bij deze werkwijze. De raad wordt nu voorgesteld de zienswijzen vast te stellen.
Eerste bestuursrapportage 2022
Het college rapporteert drie keer per jaar aan de raad over afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De eerste rapportage van dit jaar is aangeboden en voorgesteld wordt om deze vast te stellen.

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.