Agenda besluitvormende raadsvergadering 18 april

Gepubliceerd op: 12 april 2023 09:04

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 april 2023. Deze besluitvormende raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken en de vergadering volgen. Ook Omroep Veldhoven zend deze vergadering live uit.

Agenda
• Bestemmingsplan Djept
De locatie Djept is gelegen binnen de contouren van de Heerbaan, Djept en Traverse/Smelen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van circa 300 woningen mogelijk: maximaal 16 grondgebonden woningen langs de weg Djept en maximaal 290 gestapelde woningen in drie woonvelden in het landschapspark.
• Vaststellen Participatie onder de Omgevingswet
De nota richt zich specifiek op participatie bij ruimtelijke processen. Er is ook een brede visie op participatie in voorbereiding, waar deze nota onderdeel van gaat uitmaken.
Vaststellen van de Woon(zorg)visie 2023-2027 'Goed wonen in een groeiend Veldhoven'
Door de economische groei in Brainport en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er veel mensen die een woning zoeken of voor wie de huidige woning niet meer goed past. Veldhoven staat - samen met de regio - voor een forse opgave om in deze behoeften te voorzien. In de Woon(zorg)visie 2023-2027 staat deze opgave centraal.
• Vaststellen strategisch beleidskader opvang en huisvesting vluchtelingen gemeente Veldhoven
Het strategisch beleidskader geeft aan waar de gemeente Veldhoven voor staat in de komende jaren op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen; wat we willen doen en waarom. Belangrijk onderdeel van dit strategisch beleidskader is het afwegingskader. Het afwegingskader is een noodzakelijk instrument om tot een afgewogen keuze van locaties te kunnen komen.
• Vaststellen financiering uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving
Het uitvoeringsprogramma is het vervolg op de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie Warmte en het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing. In het uitvoeringsprogramma staat welke projecten en activiteiten de komende jaren uitgevoerd worden.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk 48 uur vóór de vergadering door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.