Agenda besluitvormende raadsvergadering 19 maart

Gepubliceerd op: 13 maart 2024 15:03

Agenda:

• Rekenkamerrapport "De raad weet niet goed raad met de P&C cyclus"
De afgelopen maanden heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd hoe de raad omgaat met de onderdelen van de planning & controlcyclus die tezamen het financiële sturings- en controle instrument van de raad vormen. Met dit rapport doet de rekenkamer aanbevelingen hoe raad en organisatie dit instrument beter en effectiever kan benutten.
• Vaststellen detailhandels- en horecavisie gemeente Veldhoven
De detailhandels- en horecasector verandert. Om hierop in te kunnen inspelen is deze visie met als titel "Groei en transitie benutten voor leefbaarheid", opgesteld. Deze visie biedt richtlijnen voor het ontwikkelen van een aantrekkelijke en toekomstbestendige winkel- en horeca aanbod in Veldhoven.
• Vaststellen Masterplan Citycentrum Veldhoven
Het Citycentrum is belangrijk voor Veldhoven en haar inwoners. Een centrale plek voor ontmoeting en ontspanning, waar gewoond en gewinkeld wordt. De functie van het Citycentrum staat echter onder druk. In samenwerking met belanghebbenden en belangstellenden is dit Masterplan tot stand gekomen.
• Visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening en ontwikkelperspectief bibliotheek
De bibliotheek mag zich verheugen in een warme belangstelling, waarbij het al lang niet meer alleen gaat om het uitlenen van boeken. Onderzocht is wat een volwaardige bibliotheekvoorziening behelst en wat een wenselijke toekomst is voor onze bibliotheek. De resultaten daarvan zijn neergelegd in deze visie.
• Vaststellen bestemmingsplan Oeienbosdijk 60
Deze locatie heeft op dit moment een sportbestemming waarbij een manege en bedrijfswoning zijn toegestaan. Er is principemedewerking verleend om de locatie te herontwikkelen naar een agrarische paardenhouderij. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente een reële ontwikkelingsmogelijkheid voor een bedrijf in het buitengebied scheppen.
¨ Vaststellen bestemmingsplan Roskam 17
De eigenaar van dit grondstuk heeft een verzoek ingediend om op deze locatie één vrijstaande woning te realiseren. Middels dit bestemmingsplan wil de gemeente hier medewerking aan verlenen.
¨ Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Grenswal 16 en 18
Er is een verzoek ingediend in te stemmen met de bouw van 2 woningen het perceel gelegen tussen Grenswal nr. 14 en nr. 20. Middels dit bestemmingsplan wil de gemeente een passende invulling van het perceel faciliteren.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk vrijdag 15 maart voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.