Agenda besluitvormende raadsvergadering 7 mei 2024

Gepubliceerd op: 24 april 2024 14:04

Agenda:

¨ Vaststellen Visie op Veldhoven
De raad heeft opdracht gegeven een nieuwe visie te ontwikkelen, in navolging van de vorige uit 2015. Deze visie kan worden gezien als de paraplu waaronder de andere visies in de gemeente hangen en bevat richtinggevende uitspraken die voor meerdere beleidsvelden relevant zijn.
¨ Vaststellen visie op participatie
De visie 'Participatie die aanspreekt' biedt houvast voor participatie in alle domeinen. Het is een visie die ons helpt om samen vorm te geven aan de ontwikkeling van Veldhoven, zodat we de juiste afwegingen en keuzes kunnen maken. Daarnaast biedt deze participatievisie een goede basis om in de toekomst een participatieverordening op te stellen.
¨ Besluiten over zienswijzen over de begrotingen 2025 van vijf gemeenschappelijke regelingen
Elk jaar bieden de vier regionale gemeenschappelijke regelingen hun begroting aan de
raad aan zodat de raad een zienswijze op de begroting kan geven. Dit is geregeld in
de wet gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hier om de GGD (GGDBZO),
Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO) en de MRE. De Ergon heeft zich ook bij deze regeling aangesloten.
¨ Wijzigen van gemeenschappelijke regelingen
In 2022 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd. Per 1 juli 2024 moeten de 5 gemeenschappelijke regelingen, waarvan de gemeente Veldhoven deel uitmaakt, worden gewijzigd waardoor de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van de raad wordt versterkt.
¨ Brief Ontwikkelstrategie Zuidoost Brabant
Op 13 juli 2023 stemden de colleges van 21 gemeenten en het dagelijks bestuur van waterschappen Dommel en Aa en Maas in met de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant. Het MRE vroeg de raden van Zuidoost Brabant om hun mening te geven over 5 ontwikkelprincipes in de strategie. De raadswerkgroep regionale samenwerking heeft hierop een reactie opgesteld, die nu ter instemming voorligt bij uw raad.
¨ Eerste Bestuursrapportage 2024
Het college rapporteert drie keer per jaar aan de raad over afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De eerste rapportage van dit jaar is aangeboden en voorgesteld wordt om deze vast te stellen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken. Dit geldt niet als u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Als u wilt inspreken, geeft u dat uiterlijk vrijdag 3 mei voor 12.00 uur door via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.