Agenda besluitvormende raadsvergadering op 17 september

Gepubliceerd op: 10 september 2019 15:09

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 september in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Dit in verband met de herdenking bombardement Cobbeek bij het monument aan het Meiveld. Deze vergadering wordt live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

  • Vaststellen Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening (AvdO)
  • Vaststellen verordeningen Starterslening en Stimuleringslening (HvdL)
  • Uitwerking maatregelenpakket bereikbaarheid De Run (AvdO)
  • Intrekken verordening voorzieningen wethouders uit 2003 (MD)
  • Tweede kwartaalrapportage 2019 (JR)
  • Vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (AvdO)
  • In stand houden Theater De Schalm (HvdL)
  • Akkoord gaan met hogere exploitatielasten voor zwemsport (DdK)
  • Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum-west (AvdO)

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 17 september zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer14 040.