Agenda oordeelsvormende vergadering 09 april 2024

Gepubliceerd op: 27 maart 2024 10:03

Agenda:

¨ Vaststellen Meerjarenfinanciering en -planning Brainport
Eind 2024 loopt de huidige periode van meerjarenfinanciering van Brainport Development NV af. Voor de langjarige financiering wordt aan de gemeenteraad gevraagd de regionale economische ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie voor de periode 2025-2032 te financieren op basis van het meerjarenplan.
¨ Vaststellen Visie op Veldhoven
De raad heeft opdracht gegeven een nieuwe visie te ontwikkelen, in navolging van de vorige uit 2015. Deze visie kan worden gezien als de paraplu waaronder de andere visies in de gemeente hangen en bevat richtinggevende uitspraken die voor meerdere beleidsvelden relevant zijn.
¨ Vaststellen visie op participatie
De visie 'Participatie die aanspreekt' biedt houvast voor participatie in alle domeinen. Het is een visie die ons helpt om samen vorm te geven aan de ontwikkeling van Veldhoven, zodat we de juiste afwegingen en keuzes kunnen maken. Daarnaast biedt deze participatievisie een goede basis om in de toekomst een participatieverordening op te stellen.
¨ Raadsinformatiebrief Interim Jaarbericht
Dit interim jaarbericht geeft, vooruitlopend op de jaarstukken, op hoofdlijnen een beeld over 2023, met de kanttekening dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. Op verzoek van de agendacommissie is deze raadsinformatiebrief ter bespreking voor de raad geagendeerd.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. Insprekers krijgen per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Als u wilt inspreken, meldt u zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 5 april 12.00 uur aan via griffie@veldhoven.nl.