Agenda oordeelsvormende vergadering 27 februari

Gepubliceerd op: 15 februari 2024 11:02

Agenda:

• Vaststellen detailhandels- en horecavisie gemeente Veldhoven
De detailhandels- en horecasector verandert. Om hierop in te kunnen inspelen is deze visie met als titel "Groei en transitie benutten voor leefbaarheid", opgesteld. Deze visie biedt richtlijnen voor het ontwikkelen van een aantrekkelijke en toekomstbestendige winkel- en horeca aanbod in Veldhoven.

Vaststellen detailhandels- en horecavisie gemeente Veldhoven
Het Citycentrum is belangrijk voor Veldhoven en haar inwoners. Een centrale plek voor ontmoeting en ontspanning, waar gewoond en gewinkeld wordt. De functie van het Citycentrum staat echter onder druk. In samenwerking met belanghebbenden en belangstellenden is dit Masterplan tot stand gekomen.

• Visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening en ontwikkelperspectief bibliotheek
De bibliotheek mag zich verheugen in een warme belangstelling, waarbij het al lang niet meer alleen gaat om het uitlenen van boeken. Onderzocht is wat een volwaardige bibliotheekvoorziening behelst en wat een wenselijke toekomst is voor onze bibliotheek. De resultaten daarvan zijn neergelegd in deze visie.

• Rekenkamerrapport "De raad weet niet goed raad met de P&C cyclus"
De afgelopen maanden heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd hoe de raad omgaat met de onderdelen van de planning & controlcyclus die tezamen het financiële sturings- en controle instrument van de raad vormen. Met dit rapport doet de rekenkamer aanbevelingen hoe raad en organisatie dit instrument beter en effectiever kan benutten.

• Vaststellen bestemmingsplan Kapelstraat-Zuid 27-31
De eigenaar van de locatie Kapelstraat-Zuid 27-31 heeft het verzoek ingediend om op deze locatie vijf grondgronden woningen en negen appartementen te realiseren. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente leegstaande bebouwing en ongebruikt terrein binnen bestaand bebouwd gebied benutten.

• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Berkt 1A
Er is een verzoek ingediend om de voormalige bedrijfslocatie aan de Berkt 1a te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Het plan voorziet in de nieuwbouw van vijf levensloopbestendige woningen. Met dit bestemmingsplan wordt een bijdrage geleverd aan de woningbehoefte van Veldhoven.

• Vaststellen visie dienstverlening 2024-2027 gemeente Veldhoven
De afgelopen periode is er gewerkt aan een visie op de dienstverlening van de gemeente. De visie geeft de ambitie weer, waar de gemeente op langere termijn naartoe wil groeien. Ze geeft richting aan projecten en activiteiten om onze dienstverlening de komende jaren te verbeteren.

• Actualiseren financiële beheersverordening en controleverordening
Deze verordeningen moeten aangepast worden aan de huidige wet- en regelgeving en het gemeentelijk beleid. Met deze aanpassingen wordt hieraan voldaan.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. Insprekers krijgen per persoon maximaal 5 minuten de tijd om de raads- en steunfractieleden te informeren.
Wanneer meer dan 10 insprekers zich aanmelden, vindt de inspreekavond op maandag 26 februari plaats om 19.30 uur in de raadzaal. Als u wilt inspreken, meldt u zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 23 februari 12.00 uur aan via griffie@veldhoven.nl.