Contact

Als inwoner van Veldhoven kunt u de gemeenteraad benaderen om:

  • aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp;
  • de raad laten weten hoe u denkt over het beleid en de plannen van de gemeente;
  • een idee te introduceren voor nieuw beleid;
  • uw interesse in de lokale politiek kenbaar te maken;

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

1              Neem contact op met de raadsgriffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen en advies over de gemeenteraad, zijn vergaderingen, raadsaangelegenheden en inspraak. Bel naar 14 040 of mail naar griffie@veldhoven.nl.

Ook kunt u via de griffie een brief of e-mail sturen aan de gemeenteraad:

  • Per post: Gemeenteraad Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
  • Per mail: griffie@veldhoven.nl  

Deze brieven zijn openbaar en worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken op dit raadsinformatiesysteem.

2              Neem contact op met een raadslid

Ieder raadslid is volksvertegenwoordiger en staat een burger graag te woord. Via de pagina met de contactgegevens van de raadsleden kunt u contact opnemen met een raadslid.

3              Bezoek een fractie-avond

De politieke partijen houden fractie-avonden. Wilt u meer informatie over de fractie-avonden van een partij, neem dan contact op met raadsfractie naar keuze

4              Bezoek een raadsvergadering

In het overzicht van vergaderingen kunt u zien wanneer de raad vergadert. Als u doorklikt op een vergadering vindt u ook de agenda en de voorstellen die worden behandeld.

Daarnaast kunt u zich voor een raadsvergadering ook aanmelden voor een tweetal activiteiten: Het spreekrecht en het initiatief 'Gast van de raad'.

Spreekrecht voor inwoners

Als inwoner van Veldhoven kunt u tijdens een raadsvergadering de gemeenteraad toespreken over een geagendeerd onderwerp. Dat heet spreekrecht.

U mag uw mening geven over onderwerpen op de agenda van een oordeelsvormende of besluitvormende raadsavond. Er zijn spelregels:

  • U spreekt in principe in tijdens een oordeelsvormende vergadering. Inspreken tijdens een besluitvormende vergadering kan alleen als het een nieuw agendapunt betreft of als het agendapunt sterk gewijzigd is ten opzichte van de behandeling tijdens de oordeelsvormende vergadering;
  • De spreektijd per inspreker is afhankelijk van het totaal aantal insprekers. In totaal is er maximaal 30 minuten beschikbaar voor het spreekrecht. Per inspreker is de spreektijd maximaal 5 minuten, maar korter wanneer er zich meer dan 6 insprekers melden;
  • U mag niet het woord voeren over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of over onderwerpen waarover u al eerder kon inspreken.

De griffie kan deze spelregels verder aan u toelichten.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meld dit dan uiterlijk 48 uur voor de vergadering aan bij de griffie via griffie@veldhoven.nl. (Deze termijn geldt niet voor het inspreken tijdens de Algemene Beschouwingen; houd daarvoor de berichtgeving in de gaten)

Met het oog op de privacy-wet (AVG) attenderen wij u er op dat de openbare vergadering (waaronder het spreekrecht) in beeld en geluid rechtstreeks wordt uitgezonden, en als archief bewaard blijft.

Gast van de raad
“Gast van de raad” is een initiatief van de raad en de griffie om geïnteresseerde inwoners van Veldhoven meer inzicht te geven in de Veldhovense politiek en de wijze waarop de gemeenteraad werkt. Gast van de raad wordt voorafgaand aan iedere besluitvormende raadsvergadering georganiseerd. Gasten van de raad worden om 18.30 uur in het gemeentehuis ontvangen door gemeenteraadsleden en griffie. Zij krijgen dan inzicht in het reilen en zeilen van de gemeenteraad en nemen een kijkje achter de schermen van het gemeentehuis. Daarnaast wonen zij de raadsvergadering van die avond bij.
Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.

5              Burgerinitiatief

Als inwoner van Veldhoven kunt u aandacht vragen voor een probleem of onderwerp door het indienen van een burgerinitiatief. Dat betekent dat u met de steun van minimaal 60 Veldhovenaren een onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering zet.

Als u van plan bent om een burgerinitiatief op te stellen, stuur dan een e-mail naar de griffie via griffie@veldhoven.nl of neem contact op via 14040. Zij kunnen u helpen met het invullen van het Voorstel burgerinitiatief. Alle spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief vindt u terug in de Verordening burgerinitiatief Veldhoven en de toelichting op deze verordening.