Contact

Als inwoner van Veldhoven kunt u de gemeenteraad benaderen om:

 • aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp;
 • de raad laten weten hoe u denkt over het beleid en de plannen van de gemeente;
 • een idee te introduceren voor nieuw beleid;
 • uw interesse in de lokale politiek kenbaar te maken;

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

1. Neem contact op met de raadsgriffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen en advies over de gemeenteraad, zijn vergaderingen, raadsaangelegenheden en inspraak. Bel naar 14 040 of mail naar griffie@veldhoven.nl.

Ook kunt u via de griffie een brief of e-mail sturen aan de gemeenteraad:

 • Per post: Gemeenteraad Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
 • Per mail: griffie@veldhoven.nl  

Deze brieven zijn openbaar en worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken op dit raadsinformatiesysteem.

2. Neem contact op met een raadslid

Ieder raadslid is volksvertegenwoordiger en staat een burger graag te woord. Via de pagina met de contactgegevens van de raadsleden kunt u contact opnemen met een raadslid.

3. Bezoek een fractie-avond

De politieke partijen houden fractie-avonden. Wilt u meer informatie over de fractie-avonden van een partij, neem dan contact op met raadsfractie naar keuze

4. Bezoek een raadsvergadering

In het overzicht van vergaderingen kunt u zien wanneer de raad vergadert. Als u doorklikt op een vergadering vindt u ook de agenda en de voorstellen die worden behandeld. 

5. Inspreken

Wilt u de gemeenteraad graag mondeling informeren over een onderwerp? Dat kan via het spreekrecht, dat is het toespreken van de raad. Hieronder wat praktische informatie over het spreekrecht.

Wanneer

In principe spreekt u in op dinsdagavond, wanneer de raad bijeenkomt tijdens een oordeelsvormende raadsavond (of besluitvormende raadsvergadering). Wanneer er veel aanmeldingen zijn of worden verwacht, wordt een aparte inspreekavond georganiseerd. Deze vindt plaats op de maandagavond voorafgaand aan de raadsavond.

Duur inspreken

U heeft maximaal 5 minuten de tijd om de raad toe te spreken. Na afloop hiervan kan de raad u vragen stellen. Tip: zorg voor een samenvatting van uw kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.

Aanmelden 

U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de raadsbijeenkomst aanmelden*. Dit doet u door:

 • Een e-mail te sturen naar griffie@veldhoven.nl, of
 • Telefonisch contact op te nemen met de griffie via telefoonnummer 14040.

Vermeld bij uw aanmelding uw gegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en het onderwerp waarover u wenst in te spreken.

*  Deze termijn geldt niet voor het inspreken tijdens de Algemene Beschouwingen, houd daarvoor de berichtgeving in de gaten.

Onderwerp

U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, of over een ander onderwerp. Er gelden verschillende regels.

- Geagendeerd onderwerp

Het spreekrecht staat open tijdens oordeelsvormende raadsavonden en besluitvormende raadsvergaderingen. In principe spreekt u in tijdens de oordeelsvormende raadsavond waarop het onderwerp op de agenda staat. Alleen wanneer het raadsvoorstel sterk is gewijzigd na de oordeelsvorming of wanneer het onderwerp voor het eerst geagendeerd wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering, kunt u inspreken tijdens de besluitvormende raadsvergadering. 

- Ander onderwerp

 • U mag maximaal één keer per jaar het woord voeren over een niet-geagendeerd onderwerp.
 • Per niet-geagendeerd onderwerp mag u maximaal één keer inspreken.
 • Wanneer zich 10 of meer insprekers hebben gemeld voor geagendeerde onderwerpen, kunt u inspreken op een andere, door de voorzitter te bepalen datum.

Waarover mag u niet inspreken

Het woord mag niet gevoerd worden over:

 • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Een onderwerp waarover u een klacht heeft of had kunnen indienen (artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht).
 • Een besluit van de gemeente waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan.
 • Geagendeerde onderwerpen waarover tijdens een oordeelsvormende raadsavond al is ingesproken of ingesproken had kunnen worden en waarvan het voorstel aan de raad niet sterk is gewijzigd.

Ook van belang om te weten:

 • Het is niet toegestaan om namen van medewerkers van de gemeente te noemen tijdens uw inspreekbijdrage.

Privacy

Tijdens de openbare vergadering wordt het beeld en geluid rechtstreeks uitgezonden en dit blijft bewaard. Dit geldt ook voor het spreekrecht.

6. Burgerinitiatief

Als inwoner van Veldhoven kunt u aandacht vragen voor een probleem of onderwerp door het indienen van een burgerinitiatief. Dat betekent dat u met de steun van minimaal 60 Veldhovenaren een onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering zet.

Als u van plan bent om een burgerinitiatief op te stellen, stuur dan een e-mail naar de griffie via griffie@veldhoven.nl of neem contact op via 14040. Zij kunnen u helpen met het invullen van het Voorstel burgerinitiatief. Alle spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief vindt u terug in de Verordening burgerinitiatief Veldhoven en de toelichting op deze verordening.