Griffie

Kerntaak van de griffie is om mee te denken met de leden van de gemeenteraad. Daaronder valt ook het verlenen van (inhoudelijke) adviezen en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten toe.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Deze steun krijgt op verschillende manieren vorm. De griffie helpt bij het opstellen van de agenda’s van vergaderingen, zorgt voor tijdige verspreiding van de stukken, verslaglegging en voortgangsbewaking. Daarnaast adviseert de griffie over de behandelwijze van onderwerpen en bemiddelt zij voor het geval raadsleden geholpen willen worden door medewerkers uit de ambtelijke organisatie.

De griffie is bereikbaar via telefoonnummer 14040, maar ook via e-mail (griffie@veldhoven.nl).