Griffie

De kerntaak van de griffie is de gemeenteraad en de commissies terzijde te staan bij de uitvoering van hun taak. Daaronder valt ook het verlenen van adviezen en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten toe.

De griffie bestaat uit de griffier, een raadsadviseur en een griffie medewerker.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Deze steun krijgt op verschillende manieren vorm. De griffie helpt bij het opstellen van de agenda’s van vergaderingen, zorgt voor tijdige verspreiding van de stukken, verslaglegging en voortgangsbewaking. Daarnaast adviseert de griffie over de behandelwijze van onderwerpen en bemiddelt zij voor het geval raadsleden geholpen willen worden door medewerkers uit de ambtelijke organisatie.

De griffie is bereikbaar via telefoonnummer 14040, maar ook via e-mail (griffie@veldhoven.nl).