Raadsvergaderingen

De gemeenteraad van Veldhoven vergadert volgens de zogenaamde BOB-structuur. Dit houdt in dat de raad in fasen vergadert: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Vrijwel alle onderwerpen worden in een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering behandeld. Complexe onderwerpen die politiek en maatschappelijk relevant zijn, kunnen ook in een beeldvormende raadsavond worden behandeld. 

Beeldvorming

Tijdens de beeldvormende raadsavonden wordt de raad geïnformeerd over onderwerpen die later ter besluitvorming voorliggen. De bedoeling is dat de raad zich een zo compleet mogelijk beeld kan vormen van het onderwerp om er op een later moment een oordeel en besluit over te kunnen vormen.

Oordeelsvorming

De oordeelsvormende raadsvergadering heeft tot doel de besluitvorming voor te bereiden door argumenten en meningen met elkaar uit te wisselen en hierdoor tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het voorstel.

Aan het einde van de bespreking van een onderwerp tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering, bepaalt de raad of het voorstel kan worden geagendeerd in de besluitvormende raadsvergadering. 

Zowel raadsleden als steunfractieleden (max. 3 per fractie) kunnen deelnemen aan de oordeelsvormende raadsvergadering. Bij een oordeelsvormende raad kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht.

Besluitvorming

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad besluiten over voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

In de besluitvormende raadsvergadering worden o.a. besluiten genomen over:

  • Voorstellen van het college
  • Wijzigingsvoorstellen van de raad (amendementen)
  • Verzoeken van de raad aan het college (moties)
  • Voorstellen van raadsfracties (initiatiefvoorstellen)
  • Voorstellen van burgers (burgerinitiatieven)

 Alleen de raadsleden kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Bij uitzondering kunt u bij een besluitvormende raad gebruik maken van het spreekrecht. De griffie kan u hierbij helpen.

Openbaarheid van bestuur

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om bij raadsvergaderingen aanwezig te zijn.