Raadsvergaderingen

De gemeente moet veel politieke keuzes maken. De gemeenteraadsleden spelen hierbij een hoofdrol. Zij wegen verschillende belangen af en nemen de uiteindelijke beslissingen.

De gemeenteraad vergadert in fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Alle onderwerpen worden ten minste in een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering behandeld. Het zijn vooral de meer complexe onderwerpen die politiek en maatschappelijk relevant zijn die ook in een beeldvormende raadsvergadering worden behandeld.

Beeldvorming

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering wordt de raad geïnformeerd over onderwerpen die later ter besluitvorming voorliggen. De bedoeling is dat de raad zich een zo compleet mogelijk beeld kan vormen van het onderwerp om er op een later moment een oordeel en besluit over te kunnen vormen.

Oordeelsvorming

De oordeelsvormende raadsvergadering heeft tot doel de besluitvorming voor te bereiden door argumenten en meningen met elkaar uit te wisselen en zodoende tot een goede weging te komen van voor- en nadelen.

Aan het einde van de bespreking van een onderwerp tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering, bepaalt de raad of het voorstel kan worden geagendeerd in de besluitvormende raadsvergadering. 

Zowel raadsleden als steunfractieleden (max. 3 per fractie) kunnen deelnemen aan de oordeelsvormende raadsvergadering. Bij een oordeelsvormende raad kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht.

Besluitvorming

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad besluiten over voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Meestal drie weken na de oordeelsvormende raadsvergadering vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats.

In de besluitvormende raadsvergadering worden besluiten genomen over:

  • Voorstellen van het college
  • Voorstellen van raadsfracties (initiatiefvoorstellen)
  • Voorstellen van burgers (burgerinitiatieven)
  • Wijzigingsvoorstellen van de raad (amendementen)
  • Verzoeken van de raad aan het college (moties)

 Alleen de raadsleden kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Bij uitzondering kunt u bij een besluitvormende raad gebruik maken van het spreekrecht. De griffie kan u hierbij helpen.

Openbaarheid van bestuur

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om bij raadsvergaderingen aanwezig te zijn.